Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 359-365


REŠAVANJE SAINT-VENANT-OVOG MOMENTA TORZIJE METODOM KONAČNIH RAZLIKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.045
UDK: 519.6:624.071.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Zaj, Andraš
 
 Rezime:
 Cilj ovog rada je da se numeričkom metodom rešava problem Saint-Venant-ova (čista, slobodna) torzija prizmatičnih štapova, od homogenih linearnoelastičnih materija-la. U inženjerskoj praksi možemo da sretnemo takav problem za koji nema analitičkog rešenja. U takvom slučaju za rešavanje problema moramo tražiti neki od numeričkih postupaka, jedan od tih metoda je metod konačnih razlika. Metod konačnih razlika uspešno se može primeniti na tankozidnim nosačima, na problemima plastično deformabilnih konstrukcija, zbog svoje jednostavnosti i jasne veze između numerike i fizičkog značenja članova u jednačinama. U radu je dato rešenje za problema torzije prizmatičnog štapa, različitog poprečnog preseka.
 
 Ključne reči:
 Saint-Venant, metod konačnih razlika, parcijalna diferencijalna jednačina