Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 111-118


UTROŠAK ARMATURE I BETONA KOD IZGRADNJE KONSTRUKTIVNOG DIJELA ARMIRANO-BETONSKE MONTAŽNE HALE U ZAVISNOSTI OD PODUŽNOG RAZMAKA STUBOVA I GLAVNIH NOSAČA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.013
UDK: 691.328.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Gušić, Ismet; Hodžić, Bilal; Šljivić, Amela
 
 Rezime:
 U ovom radu istraživan je utrošak armature i betona kod izgradnje armiranobetonskih montažnih hala u zavisnosti od podužnog razmaka stubova i glavnih nosača. Da bi se došlo do potrebnih podataka urađen je statički proračun, nacrti armature, specifikacije armature za izgradnju konstruktivnog dijela armirano-betonske montažne hale u četiti različita slučaja podužnog razmaka krovnih nosača tip „A“ istog raspona l=18,0 m. Predmetne hale su računate sa podužnim razmakom krovnih nosača i stubova (λ=6,0 m, 7,5 m, 10,0 m i 12,0 m). Na osnovu nacrta objekta, nacrta armature i specifikacije armature urađen je predmjer betona i armature za dispozociju hale sa podužnim razmakom stubova i krovnih nosača (λ=6,0 m, 7,5 m, 10,0 m i 12,0 m). Dobivene vrijednosti potrebne armature i betona su prikazane tabelarno. Na osnovu tabela potrebne armature i betona za izgradnju montažne armirano-betonske hale za pojedine podužne razmake stubova i glavnih nosača urađena je zbirna tabela. Analizom zbirne tabele došlo se do zaključka o najpovoljnijem rasteru u okviru ispitivanih, i dale se preporuke za buduće projektante.
 
 Ključne reči:
 montažne konstrukcije, armatura, beton, raster i najpovoljniji raster