Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 575-582


PRIMENA SEEP/W NA PROVERU FILTRACIONE STABILNOSTI BRODSKE PREVODNICE BEZDAN
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.071
UDK: 627.152.152:004.4SEEP/W
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mašić, Borislav; Stipić, Matija; Jeftenić, Goran; Kolaković, Slobodan; Vujović, Svetlana
 
 Rezime:
 U radu će se opisati princip numeričkog modeliranja preko modela numeričke analize­softverskog paketa SEEP/W. SEEP/W je numerički model koji matematički simulira stvarni fizički proces tečenja vode kroz jednu posebnu sredinu. Razmatraće se strujanje vode u poroznim sredinama koje se sastoje od zrnastih materijala. Pri razmatranju porozne sredine pretpostaviće se da je homogena i izotropna tj.da ima uniformne osobine po celoj razmatranoj zapremini. Cilj rada je analiza i provera filtracione stabilnosti brodske prevodnice "Bezdan" za dva ekstremna slučaja­prvi, kada je maksimalan nivo vode u Dunavu, a minimalan nivo u kanalu, a drugi kada je maksimalan nivo vode u kanalu, a minimalan nivo u Dunavu.
 
 Ključne reči:
 numeričko modeliranje, softverski paket SEEP/W, strujanje vode u poroznoj sredini, brodska prevodnica "Bezdan"