Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 675-681


VIŠEPORODIČNI STAMBENI OBJEKTI KAO VIZUELNI REPERI NOVOG SADA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.084
UDK: 728.2(497.113Novi Sad)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milinković, Aleksandra; Krklješ, Milena; Brkljač, Dijana
 
 Rezime:
 Višeporodična stambena tipologija obuhvata danas najveći deo izgrađenih objekata kada je u pitanju upotreba zemljišta u gradu Novom Sadu. Inkorporirana u polifunkcionalne urbane blokove, stambena tipologija dominira i u funkcionalnom i prostornom smislu. Međutim, u poslednjoj deceniji, arhitektonski izraz dobija sve veći značaj, te je i sama forma objekta podjednako bitna u formiranju gradskog repera, kao struktura koja se izdvaja u odnosu na neposredno okruženje. Novi Sad je, na kraju XX i početkom XIX veka, pretrpeo velike urbane transformacije koje su uticale na nastajanje niza višeporodičnih stambenih objekata koji su naglašeni morfologijom, koloritom i/ili upotrebom raznovrsnih arhitektonskih elemenata. Međutim, masivne zgrade ili čitavi urbani blokovi sa višeporodičnim stambeni objektima koji su dizajnirani kao dominantni vizuelni simboli u naseljima čine ukupnu sliku gradu koja je formirana u ovom periodu intenzivnog urbane transformacije. U radu će se analizirati arhitektonsko-urbanistički faktori pomoću kojih stambeni objekti postaju vizuelni reperi, a vrednovanje i dobijeni stavovi ukazaće na mogućnosti kojima projektantska struka može da utiče na izmene u silueti grada i iskoristi najdominantniju namenu objekata kao artefakt u formiranju moderne slike grada.
 
 Ključne reči:
 stambena tipologija, gradski reper, urbane transformacije, Novi Sad