Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 815-822


ODRŽIVI TURIZAM U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE – PRIMER OPŠTINE GROCKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.104
UDK: 338.484(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šećerov, Velimir; Filipović, Dejan
 
 Rezime:
 Turistički privredu opštine Grocka je nemoguće posmatrati van konteksta ukupne ponude Grada Beograda. U radu je kroz konkretan primer pojašnjen termin održivi turizam i njegova uloga u sveukupnom razvoju lokalne teritorije. Opština Grocka je izabrana zbog nekoliko svojih specifičnnosti. Opština Grocka zauzima položaj između dva evropska multimodalna Koridora – X i VII, čija se puna eksploatacija i aktiviranje razvojnih potencijala na područjima Srbije koja im gravitiraju tek očekuje, odnosno između dve razvojne osovine Srbije: Dunavske i Velikomoravske. Dunavska razvojna osovina zahvata severoistočni deo Opštine i podrazumeva razvojne aktivnosti koncentrisane oko magistralnog puta Beograd-Smederevo. Okosnicu Velikomoravske razvojne osovine predstavljaju auto-put (u zapadnom i južnom delu Opštine) i železnička pruga Beograd –Niš (u njenom južnom delu) sa pripadajućim funkcijama. Osim prirodnih i antropogenih potencijala razvoja turizma, koji se mogu podeliti u nekoliko nivoa, ovo područje predstavlja deo najvećeg turističkog tržišta u Srbiji (AP Beograd). Na osnovu iscrpne analize, a uz primenu jasnih metodoloških okvira i indikatora, autori u radu daju predloge za prostornu organizaciju turizma na teritoriji ove opštine, plansku koncepciju i tipove turizma, težeći da unaprede ekonomski bilans lokalne samouprave a samim tim i njen ukupni razvojni potencijal i perspektivu.
 
 Ključne reči:
 Održivi razvoj, turizam, prostorno planiranje, lokalna samouprava, integracija