Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 333-339


SLOBODNE VIBRACIJE PRAVOUGAONIH PLOČA SA OTVORIMA PRIMJENOM METODA KONAČNIH TRAKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.042
UDK: 534.1:624.073
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kovačević, Saša; Borković, Aleksandar; Milašinović, Dragan
 
 Rezime:
 Razmatrane su slobodne vibracije pravougaonih ploča konstantne debljine sa pravougaonim otvorima. Ploče su modelirane primjenom metoda konačnih traka pri čemu je polje pomjeranja aproksimirano proizvodom trigonometrijskih i polinomnih funkcija. U cilju ispitivanja uticaja reda polinoma, primijenjena su dva tipa traka: LO2 i HO3. Trake su u podužnom pravcu podijeljene na segmente, pri čemu je segmentima gdje se nalazi otvor pridružena nulta krutost. Predstavljeni pristup je kodiran u paketu Wolfram Mathematica. Kroz numeričke testove su upoređeni rezultati i tip konvergencije LO2 i HO3 traka. Dobijeni rezultati su u saglasnosti sa onima iz literature.
 
 Ključne reči:
 metod konačnih traka, slobodne vibracije, ploče sa otvorima