Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 403-408


ANALIZA DIMENZIONIRANJA FLEKSIBILNIH I KRUTIH KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.050
UDK: 625.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bašić, Zahid; Mešanović, Ahmet
 
 Rezime:
 Ovim radom urađena su istraživanja dimenzioniranja kolovoznih konstrukcija, te provedena analiza rezultata istraživanja. U današnje vrijeme gdje je prisutno mnoštvo različitih materijala i velika razlika u tržišnim cijenama koštanja izvedbe ovih radova, kod projektovanja novih i sanacije postojećih saobraćajnica zadržana je praksa da se pri dimenzioniranju koristi jedna od poznatih metoda, a ti rezultati dobiveni na taj način prihvataju se kao relevantni. Analizom je data uporedba dobivenih rezultata proračunima slojeva kolovozne konstrukcije, urađenih po priznatim metodama dimenzioniranja, kako za fleksibilne kolovozne konstrukcije, tako i za krute kolovozne konstrukcije. Prema rezultatima urađena je uporedba cijene koštanja jednog metra dužnog slojeva, te je izvršena uporedba cijene koštanja kolovozne konstrukcije po jednom metru dužnom, a uzimajući u obzir priznate metode dimenzioniranja. Krajni cilj ovog rada je uporedna analiza dimenzioniranja fleksibilnih i krutih kolovoznih konstrukcija, te prijedlog najpovoljnije varijante kako za fleksibilne tako i za krute kolovozne konstrukcije.
 
 Ključne reči:
 kolovozna konstrukcija, analiza, dimenzioniranje, metode