Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 621-626


TRANSPORT NANOSA I PROMENA KOTE DNA U MREŽI OTVORENIH TOKOVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.077
UDK: 627.157:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan; Gabrić, Ognjen
 
 Rezime:
 Razmatra se pristup modelisanja transporta nanosa i promene kote dna kod linijskih modela zasnovan na konceptu aktivnog sloja. Ovaj koncept podrazumeva da se kretanje nanosa odvija u tri oblsti: oblast suspendovanog nanosa, aktivni sloj i sloj nanosa ispod površine koji se sastoji od aktivnog i ostalih stratuma. Primenom ove podele se jednačine za transport nanosa definišu za svaku od navedenih oblasti i dopunjuju se jednačinama koje definišu mehanizme razmene među njima. Prikazani rad daje predlog jednačina za modelisanje transporta nanosa i promene kote dna kod mreže otovrenih tokova.
 
 Ključne reči:
 Mreža otvorenih tokova, transport nanosa, linijski model