Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 325-331


PODUŽNO NEUKRUĆENA REBRA GREDNIH NOSAČA OPTEREĆENIH LOKALIZOVANIM OPTEREĆENJEM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.041
UDK: 624.072.2:624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kovačević, Saša; Marković, Nenad
 
 Rezime:
 Rad opisuje ponašanje podužno neukrućenog rebra grednih (limenih) nosača opterećenih lokalizovanim opterećenjem (patch loading). Osnova rada predstavlja mogućnosti numeričkog modeliranja nosača i poređenje sa eksperimentalnim testovima. Otpornost na patch loading je određena nelinearnom analizom uključujući geometrijsku i materijalnu nelinearnost. Numerički model je napravljen koristeći softverski paket na bazi konačnih elemenata. Na osnovu eksperimentalnih testova stvarna početna geometrijska imperfekcija je uzeta u obzir i implementirana u numerički model i poređena sa drugim oblicima početnih imperfekcija. Numerički testovi su poređeni sa dva eksperimentalna testa na zavarenim I nosačima.
 
 Ključne reči:
 lokalizovano opterećenje, eksperimentalno istraživanje, kritično opterećenje, numerički test