Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 739-745


BALKANSKA ARHITEKTURA ORIJENTALNOG TIPA - KUĆA MIŠIĆEVIH U NIŠU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.093
UDK: 728.3.033.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mirić, Aleksandra; Jovanović, Milena
 
 Rezime:
 Iz nebrige o istorijskom nasleđu, proizilazi prekid vremenskog kontinuuma posmatranog u okviru neprekidnog napora i stvaralaštva predaka, kao i ometanje dubokih veza arhitekture i građenja sa socijalnim, kulturnim i istorijskim slojevima nas samih. Ovakav nemar u mnogome je vidljiv na kulturnom dobru- Kući Mišićevih, utkanoj u uže gradsko jezgro Niša, a potpuno prepuštenoj delovanju vremena. Prikazani spomenik narodnog graditeljstva jedan je od najzanimljivijih objekata balkanske arhitekture orijentalnog tipa u Nišu, izuzetne istorijske, arhitektonske i likovne vrednosti. Izrada ovog rada je podstaknuta idejom da je sadašnji trenutak potencijalno poslednje vreme za rekonstrukciju ove građevine. Njegov cilj je beleženje osobenosti i vrednosti Kuće Mišićevih, ali i podsećanje na potrebu urgentne fizičke zaštite.
 
 Ključne reči:
 graditeljsko nasleđe, stambena arhitektura, balkanska arhitektura orijentalnog tipa, Kuća Mišićevih u Nišu