Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 415-421


SANACIJA GALERIJA I PROŠIRENJE PUTA PRIMENOM SIDRENIH AB KONSTRUKCIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.052
UDK: 625.711.1:69.059
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vukomanović, Radovan
 
 Rezime:
 U ovom radu opisano je projektovanje armiranobetonske galerije kao najefikasnijeg rešenja za zaštitu puta i korisnika puta od odrona i osulina sa strme litice uz put. Na predmetnom lokalitetu na magistralnom putu M-16 Banja Luka-Jajce, na stenovitoj padini visine 200-300 m, pod uglom od 60º-80º se javljaju sporadični odroni stena zapremine od 2 dm3 do 500 dm3 i izazivaju stalnu pretnju učesnicima u saobraćaju. Osim odrona stenskog materijala, najveću opasnost predstavlja smanjena visina saobraćajnog profila, zbog usecanja trase u stenski masiv, gde je praktično onemogućeno mimoilaženje teretnih vozila i često dolazi do blokade i zaustavljanja saobraćaja na predmetnim lokacijama, što je nedopustivo za rang magistralnog puta. Elementi galerije su projektovani da zaštite učesnike u saobraćaju od odrona stena kao i da obezbede potrebno proširenje puta. Glavni nosači, AB platna su oblika slova "T" sa promenljivom visinom stuba duž puta, koji se prilagođava terenu i konzolom od 3 m, ankerovani sidrima dužine 6 m u stabilne stenske blokove. Glavni nosači su međusobno povezani armirano betonskom monolitnom pločom. Tehnologija izvođenja radova je morala biti razrađena tako da se radovi odvijaju bez potpune obustave saobraćaja, obzirom na rang saobraćajnice i ne postojanje odgovarajućeg alternativnog pravca.
 
 Ključne reči:
 sanacija, konstrukcija, galerija, zaštita, odroni, anker sidra