Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 527-533


PRIMENA METODE DELJENOG VIŠECILJNOG RIZIKA PRI EKSTREMNIM DOGAĐAJIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.065
UDK: 351.78:627.51
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šotić, Aleksandar; Pavlović, Dragutin; Ivetić, Marko
 
 Rezime:
 Hidrotehnički objekti i sistemi se gotovo uvek osmišljavaju, proje-ktuju, izvode, koriste i održavaju pod neizbežnim uslovima rizika i neizve-snosti, uz očekivanje da ostvare višestruke i međusobno suprotstavljene ciljeve. Prilikom poređenja nivoa rizika, tradicionalno, katastrofalne štete male verovatnoće pojave srazmeravaju se sa manjim štetama velike verovatnoće. Međutim, velika poplava veoma male verovatnoće pojave, ne sagledava se od strane donosioca odluka jednako kao i manje poplave velike verovatnoće dešavanja, a što je rezultat koji generiše funkcija očekivane vrednosti. Navedena dva slučaja su daleko od toga da budu srazmerna ili jednaka. U radu će se opisati problem sagledavanja rizika od ekstremnih događaja i pri-kazati način određivanja uslovno očekivane vrednosti rizika metodom deljene višeciljne analize rizika, i na primerima demonstrirati njena moguća primena.
 
 Ključne reči:
 Ekstremni događaji, procena rizika, donošenje odluka