Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 397-403


TEORIJA ŠTAPA U SPLINE PARAMETARSKOJ KOORDINATI – DEO I
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.054
UDK: 624.071.32/.34:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radenković, Gligor
 
 Rezime:
 Korišćenjem običnog i racionalnog baznog spline-a (B) za opisivanje geometrije i kinematičkog polja ose proizvoljnog krivolinijskog štapa u Euklidskom E3 prostoru formulisani su izogeometrijski Bernuli-Ojlerovi konačni elementi. Obzirom da je geometrija linijskih struktura egzaktno predstavljena racionalnim baznim spline-om i na granicama elemenata postignut željeni kontinuitet (C>1), izogeometrijski konačni elementi za generalisane koordinate sadrže samo pomeranja kontrolnih tačaka a ne i rotacije. Matrica krutosti i ekvivalentne kontrolne sile izogeometrijskog Bernuli-Ojlerovog konačnog elementa štapa izvedeni su pod pretpostavkom da su spline parametarska koordinata (osa štapa) i glavne ose inercije poprečnog preseka konvektivnog karaktera.
 
 Ključne reči:
 Izogeometrijski konačni element, racionalni bazni spline, Bernuli-Ojlerov štap, konvektivne koordinate