Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 1091-1098


ODRŽIVI TURIZAM U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE – PRIMER OPŠTINE SOPOT
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.143
UDK: 338.484:502.131.1(497.11Сопот)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šećerov, Velimir; Filipović, Dejan
 
 Rezime:
 U radu je kroz konkretan primer pojašnjen termin održivi turizam i njegova uloga u sveukupnom razvoju lokalne teritorije. Opština Sopot je izabrana zbog nekoliko svojih specifičnnosti. Osim prirodnih i antropogenih potencijala koji se mogu podeliti u nekoliko nivoa (rangova), ona je sastavni deo najvećeg turističkog tržišta u Srbiji (AP Beograd), ima povoljan geostrateški položaj i izuzetnu političku i upravljačku stabilnost (više od 25 godina). Na njenoj teritoriiji se sustiče i preklapa nekoliko planova različitih nivoa (RPP AP Beograd, PPPPN Avala-Kosmaj, PPPPN Koridora X), dok je ovaj prostor predmet analize i brojnih sektorskih strategija koje ga tretiraju na direktan i indirektan način. Na osnovu iscrpne analize, a uz primenu jasnih metodoloških okvira i indikatora, autori u radu daju predloge za prostornu organizaciju turizma na teritoriji ove opštine, plansku koncepciju i tipove turizma, težeći da unaprede ekonomski bilans lokalne samouprave a samim tim i njen ukupni razvojni potencijal i perspektivu.
 
 Ključne reči:
 Održivi razvoj, turizam, prostorno planiranje, lokalna samouprava, integracija