Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 669-674


RAVANSKI MODEL TEČENJA U ALUVIJALNIM VODOTOCIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.089
UDK: 532.5:627.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Horvat, Zoltan
 
 Rezime:
 Ovaj rad predstavlja razvoj i kalibraciju ravanskog modela tečenja vode u aluvijalnim vodotocima. Jednačinje tečenja osrednjene po dubini toka, su date u ortogonalnom krivolinijskom koordinatnom sistemu, nakon čega su rešavane primenom metode razlomljenih koraka, koja daje tri računska koraka (advektivni, difuzioni i propagacioni). Sa stanovišta numeričkog rešavanja najzahtevniji je advektivni korak, koji je podložan numeričkim oscilacijama i difuziji, zbog čega je za njegovo rešavanje primenjena metoda karakteristika. U slučaju druga dva računska koraka korišćena je metoda konačnih razlika u kombinaciji sa ADI metodom. Tačnost razvijenog numeričkog modela je procenjena koristeći merenja sprovedena na deonici reke Dunav u pograničnoj oblasti između Mađarske i Srbije. Pouzdanost razvijenog numeričkog modela je potvrđena upoređivanjem merenih i sračunatih vrednosti brzina.
 
 Ključne reči:
 Numerički model, jednačine tečenja, terenska merenja