Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 1063-1075


PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA ZA KARTOGRAFIJU I VIZUALIZACIJU GEOPROSTORNIH PODATAKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.140
UDK: 007.5:528.9
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Borisov, Mirko; Trifković, Milan
 
 Rezime:
 U radu se razmatraju određene tehnološke novine i njihov uticaj na promene u kartografiji, odnosno primena novih tehnologija na vizualizaciju i dinamiku geoprostornih podataka. Do sada su se primenjivale, a i ubuduće će se različite geografske karte koristiti često za prikaz i analizu prostora. Međutim, sa pojavom novih tehnologija menja se način njihovog kreiranja i upotrebe, pa samim tim i kartografija kao nauka stalno je u procesu promena. Naime, potrebno je prihvatiti nove tehnološke izazove i mogućnosti prikaza u kartografiji, a pre svega, internet kao medijum za komunikaciju, distribuciju i prikaz prostorne stvarnosti. Podaci o prostoru u digitalnom (rasterskom ili vektorskom) obliku postaju sve više aktuelni i dostupni zainteresovanim korisnicima za njihovu svakodnevnu upotrebu. Kartografski prikazi u digitalnoj formi nisu grafičko-likovni izrazi ili obične geografske karte, već poseduju određene potencijalne mogućnosti interakcije, dinamike, animacije, pa i multimedijalnosti u prikazu i komunikaciji sa korisnicima.
 
 Ključne reči:
 Nove tehnologije, digitalna kartografija, web kartografija, vizualizacija podataka, INSPIRE.