Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 391-396


NELINEARNA DINAMIČKA ANALIZA GREDNOG MOSTA DIMENZIONISANOG PREMA EN 1998-2 IZLOŽENOG DEJSTVU ZEMLJOTRESA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.053
UDK: 624.21:624.042.7:517.988
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Džolev, Igor; Lađinović, Đorđe; Rašeta, Andrija; Radujković, Aleksandra
 
 Rezime:
 Postupci koji se koriste za projektovanje građevinskih konstrukcija u seizmički aktivnim područjima se zasnivaju na proceni ponašanja konstrukcije. Osnovni elementi ovakvih analiza su seizmički hazard i procena seizmičkog zahteva za konstrukciju. Za dimenzionisanje armiranobetonskih konstrukcija se primenjuju linearno-elastični modeli u kombinaciji sa spektrima odgovora (EN 1998-2). Ovim metodama analize mogu se dobro proceniti seizmičke sile ali ne i pomeranja i deformacije koje su od ključnog značaja za analizu post-elastičnog ponašanja koje zavisi od obezbeđenog balansa između krutosti, nosivosti i duktilnosti. U ovom radu se za procenu seizmičkog ponašanja grednog AB mosta dimenzionisanog prema EN 1998-2 primenjuje nelinearna dinamička analiza. Seizmička pobuda se uvodi u proračun primenom akcelerograma koji odgovaraju projektnom seizmičkom dejstvu.
 
 Ključne reči:
 Nelinearna dinamička analiza, gredni AB most, seizmički odgovor