Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 611-617


MOGUĆNOSTI PRIMENE WSUD PRISTUPA NA PRIMERU OPŠTINE MEDIJANA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.082
UDK: 628.1:71
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Blagojević, Borislava; Vasilevska, Ljiljana
 
 Rezime:
 U okviru ovog istraživanja su analizirani prirodni i stvoreni uslovi obuhvaćeni Planom generalne regulacije (PGR) područja centralne gradske opštine Medijana u Nišu, Srbija. Rezultat istraživanja predstavlja preliminarno zoniranje izučavanog područja sa stanovišta mogućnosti primene devet karakterističnih WSUD (Water Sensitive Urban Design) elemenata. Zoniranje je obavljeno poštovanjem osam ograničenja za primenu pojedinačnih WSUD elemenata na nivou blokova i manjih prostorno-funkcionalnih celina. Podloge koje nisu deo PGR-a a tiču se ograničenja u pogledu prirodnih činilaca i potrebne su za razmatranje, nadoknađene su informacijama dobijenim iz drugih raspoloživih izvora. Dobijeni rezultati mogu poslužiti jedinicama lokalne samouprave kao smernice za ugradnju WSUD pristupa u proces urbanističkog planiranja i projektovanja u našim uslovima.
 
 Ključne reči:
 WSUD pristup, WSUD elementi, urbanističko planiranje, PGR Medijana.