Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 347-352


NELINEARNA SEIZMIČKA ANALIZA VREMENSKOG ODGOVORA AB RAMA PREMA EN 1998-1
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.046
UDK: 624.024.7/.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Starčev-Ćurčin, Anka; Lađinović, Đorđe; Rašeta, Andrija; Radujković, Aleksandra
 
 Rezime:
 Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija zahteva primenu postupaka koji omogućavaju dobar uvid u veličinu svih seizmičkih zahteva (krutost, nosivost, duktilnost i disipacija energije). Nelinearnim metodama analize se može jedino kvantitativno i kvalitativno proceniti nivo dostignutih pomeranja i deformacija, a to su ključne veličine na osnovu kojih se može analizirati seizmička sigurnost objekta. Najkvalitetniji uvid u nelinearni odgovor konstrukcije se može dobiti nelinearnom dinamičkom analizom. U radu su prikazani rezultati nelinearne dinamičke analize AB rama prema EN 1998-1 koji je izložen seizmičkoj pobudi primenom akcelerograma.
 
 Ključne reči:
 Nelinearna dinamička analiza, AB okvir, krutost, nosivost, duktilnost