Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 979-986


TROSKA VISOKE PEĆI KAO AGREGAT U ASFALTNIM KONSTRUKCIJAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.130
UDK: 625.85
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Džananović, Amir
 
 Rezime:
 Tehnološki proces proizvodnje sirovog željeza podrazumijeva stvaranje velike količine otpadnog materijala – troske. Dugo vremena ovaj otpadni materijal je deponovan i nije korišten za bilo kakvu upotrebu. Posljednjih decenija u svijetu je počelo istraživanje o mogućnosti upotrebe troske kao građevinskog materijala, te kao đubriva u poljoprivredi. Na početku se pokazalo da je troska dobar materijal za donji stroj puta, a kasnijim istraživanjem pokazano jeda je mogućnost upotrebe troske višestruka. U ovom radu razmatrana je mogućnost upotrebe troske kao agregata u asfaltnim konstrukcijama te mogućnost upotrebe mljevene troske kao filera u asfaltu. Kako bi se ustanovila mogućnost upotrebe troske visoke peći kao agregata u asfaltu bilo je neophodno ispitati fizičko-mehaničke i hemijske osobine troske, a nakon toga pripremati uzorke za ispitivanje. Eksperimentalno je dokazano da se troska iz pogona ''Željezare'' (Arcelor Mittal) iz Zenice može koristiti kao agregat u asfaltu, što bi pridonijelo zbrinjavanju ove vrste otpadnog materijala, a sačuvao bi se agregat iz prirode koji se obično koristi za spravljanje asfalta.
 
 Ključne reči:
 Troska, agregat, filer, asfalt