Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 733-739


PRIMENA MKE I TELEMAK-2D U NEUSTALJENOM TEČENJU OTVORENIH TOKOVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.098
UDK: 627.13:556.536:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Varga, Bela; Stipić, Matija; Kolaković, Srđan
 
 Rezime:
 U radu je prikazano modeliranje ravanskih otvorenih tokova sa konkretnim primerom. Za numeričku metodu rešavanja Sent Venantovih jednačina neustaljenog tečenja primenjena je metoda konačnih elemenata (MKE). Proračuni su urađeni pomoću programskog paketa Telemak 2D, koji je zasnovan na MKE i koristi metodu etapnog rešavanja. U radu je prikazana simulacija tečenja u dovodnom kanalu Baračka, iz Dunava do crpne stanice Bezdan 2, za različite uslove tečenja. Model je najpre kalibrisan sa merenim podacima, a zatim upotrebljen za proveru tečenja u dovodnom kanalu i nastrujavanju ka rekonstruisanoj CS Bezdan 2.
 
 Ključne reči:
 Telemak 2D, modeliranje otvorenih tokova, Blue Kenue.