Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 1033-1041


KONTAKTNI NAPONI ISPOD TEMELJA OPTEREĆENOG SILOM IZVAN JEZGRA PRESEKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.137
UDK: 624.151:624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Samardžija, Ilija; Santrač, Petar
 
 Rezime:
 Visoki objekti kao što su fabrički dimnjaci, antenski stubovi, vetro turbine i slično, imaju relativno malu težinu u odnosu na horizontalne sile koje potiču od vetra i seizmike. Pri fundiranju ovakvih objekata, rezultujuća sila koja deluje na temelj, dobijena na osnovu nepovoljnih kombinacija opterećenja, deluje izvan jezgra preseka temeljne spojnice, usled čega se pojavljuju zatežući naponi koji su fizički nemogući. U radu je prikazan iterativni postupak za isključenje kontaktnih napona zatezanja, koji daje fizički korektan dijagram kontaktnih napona na osnovu kojih se mogu izračunati presečne sile i sleganje temelja.
 
 Ključne reči:
 Ekscentrično opterečen temelj, jezgro preseka, kontaktni napon