Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 661-667


PROCENA NEODREĐENOSTI KOEFICIJENTA RAVNOMERNOSTI SIMULATORA KIŠE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.088
UDK: 621.647.3:628.1.037
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Gabrić, Ognjen; Prodanović, Dušan; Plavšić, Jasna
 
 Rezime:
 U proteklih šezdesetak godina razvijeno je nekoliko metoda za ocenu ravnomernosti kiše po površini ali je metoda koju je predložio Christiansen najviše korišćena. U zavisnosti od tipa simulatora, tipa mlaznice i veličine površine, Christiansenov koeficijent varira od 0.6 do 0.95. U ovom radu prikazan je način određivanja Christiansen-ovog koeficijenta ravnomernosti i procena njegove neodređenosti usled mernih nesigurnosti korišćene opreme. Ovim simulatorom moguće je simulirati intenzitete kiše do 3.1 mm/min sa koeficijentom ravnomernosti do 0.85.
 
 Ključne reči:
 Koeficijent ravnomernosti, simulator kiše, nesigurnost