Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 675-681


RAVANSKI MODEL TRANSPORTA NANOSA U ALUVIJALNIM VODOTOCIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.090
UDK: 627.157:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Horvat, Zoltan
 
 Rezime:
 Ovaj rad predstavlja razvoj i kalibraciju ravanskog modela transporta nanosa i deformacije korita u aluvijalnim vodotocima, koji koristi koncept aktivnog sloja i diskretnih granulometrijskih intervala. Mešavina nanosa se modeliše preko izabranog (neograničenog) broja diskretnih granulometrijskih intervala, pri čemu se nanosni materijal jednog ovakvog intervala, u zavisnosti od lokalnih hidrauličkih uslova, može kretati u vidu suspendovanog ili vučenog nanosa (ili na oba načina). Jednačine transporta nanosa osrednjene po dubini toka su date u ortogonalnom krivolinijskom koordinatnom sistemu, nakon čega su rešavane primenom metode razlomljenih koraka, koja daje dva računska koraka (advektivni i difuzioni). Tačnost razvijenog numeričkog modela je procenjena koristeći merenja sprovedena na deonici reke Dunav u pograničnoj oblasti između Mađarske i Srbije. Upoređivanjem merenih i sračunatih vrednosti nanosnih veličina ustanovljena je pouzdanost razvijenog numeričkog modela.
 
 Ključne reči:
 Numerički model, jednačine transporta nanosa, terenska merenja