Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 683-688


KALIBRACIJA I VERIFIKACIJA LINIJSKOG MODELA TEČENJA U MREŽI OTVORENIH TOKOVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.091
UDK: 627.13:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Isić, Mirjana
 
 Rezime:
 Ovaj rad daje opis razvoja linijskog modela tečenja u mreži otvorenih tokova sa branom kao unutrašnjim graničnim uslovom. Polazeći od de Saint-Venant-ovih jednačina koje su diskretizovane primenom Preissmann-ove šeme, jednačine su linearizovane i rešavane kombinovanjem Newton-Raphson-ove metode i Thomas-ovog algoritma. Klasične jednačine koje se koriste pri modelisanju linijskog tečenja, su dopunjene dodatnim jednačinama koje su neophodne prilikom modelisanja tečenja u složenim sistemima otvorenih tokova.
 
 Ključne reči:
 Linijski numerički model, mreža otvorenih tokova