Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 411-415


TEORIJA ŠTAPA U SPLINE PARAMETARSKOJ KOORDINATI – II DEO: PRIMERI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.056
UDK: 624.071.32/.34:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radenković, Gligor; Kovačević, Saša
 
 Rezime:
 Bernuli-Ojlerova i Timošenkova teorija proizvoljnog krivolinijskog štapa izvedena je u sistemu NURBS parametarskih koordinata i detaljno prikazana u knjizi [1]. Matrice krutosti konačnih elemenata i celokupnih struktura isprogramirane su u softverskom paketu Mathematica. Formulisan je čitav spektar izogeometrijskih Bernuli-Ojlerovih grednih elemenata počev od kontinuiteta C1 pa do proizvoljnog kontinuiteta Cp-1, gde je p stepen racionalne NURBS funkcije. Dobijeni rezultati za određen broj primera koji uključuju tačnost, konvergenciju i brzinu konvergencije rešenja upoređeni su sa rezultatima koji slede iz programskog paketa ABAQUS.
 
 Ključne reči:
 Izogeometrijski konačni element, NURBS, Bernuli-Ojlerov gredni element, Timošenkov gredni element, kontinuitet, konvergencija, Wolfram Mathematica