Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 69-76


ANALIZA UTICAJA USLED DEJSTVA VETRA NA PRIMERU CILINDRIČNOG TV TORNJA PREMA EVROKODU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.005
UDK: 624.97.042.41
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Knežević, Petar; Milanović, Milivoje
 
 Rezime:
 Postupci određivanja uticaja dejstva vetra su definisani prema SRPS EN 1991-4 za različite tipove konstrukcija. U ovom radu će na primeru TV tornja, cilindričnog poprečnog preseka, promenljivog po visini, biti dat detaljan prikaz proračuna uticaja usled vetra kod ovakvih konstrukcija sa osvrtom na eventualne probleme u preporukama SRPS EN 1991-4, kao i na aproksimacije potrebne za primenu navedenih preporuka i postupaka.
 
 Ključne reči:
 Dejstvo vetra, brzina vetra, koeficijent sile,prigušenje.