Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 455-460


PRIMENA OTPADNE PLASTIKE U GRAĐEVINARSTVU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.046
UDK: 666.982 : 678.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Paunović, Olivera; Marčeta, Una; Pavlović, Milan
 
 Rezime:
 Plastične materije imaju veoma široku primenu u savremenom društvu, što za posledicu ima nastajanje velike količine otpada. Ovakav otpad predstavlja veliki problem po životnu sredinu zbog svojih karakteristika kao što su slaba biorazgradivost i mogućnost otpuštanja štetnih materija prilikom odlaganja ili insineracije. Do sada su razvijene mnoge metode kao što su reciklaža i ponovna upotreba otpadnih materijala. Jedan od načina ponovne upotrebe ovih materijala je njihovo mešanje sa betonom u cilju dobijanja kompozita različitih karakteristika koji se mogu primeniti u građevini. Ovakvi materijali imaju široku primenu, kao što je izrada podnih ploča bez armature. Upotrebom plastičnih vlakana umesto čelične armature ili čeličnih iglica ostvaruje se ekonomska ušteda od 42% odnosno 13%, respektivno. Cena recikliranih polipropilenskih vlakana je niža za 9% u odnosu na cenu nerecikiranih vlakana, dok je cena poliolefinskih recikliranih vlakana niža za 67% u odnosu na nereciklirana vlakna. Pored svih navedenih prednosti, za konkretnu primenu potrebno je naći adekvatan metod za mešanje plastičnih vlakana i betona, najbolji oblik vlakana i njihove osobine.
 
 Ključne reči:
 otpad, plastična vlakna, armiranje betona