Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 469-478


SAVREMENO GRAĐENJE OBJEKATA I SAVREMENA KLIZIŠTA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.048
UDK: 624.131.542
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đurić, Neđo
 
 Rezime:
 Građenje objekata kao jedan od najstarijih zanata se tokom vremena razvijalo do te mjere da danas predstavlja značajnu naučnu oblast. Izgrađeni su brojni objekti iznad i ispod zemlje tokom pretekle ljudske civilizacije. Neki su bili manje ili više značajni, ali u osnovi svi su imali jedinstven cilj da budu što kvalitetniji i dugotrajniji. Koliko se u tome uspijevalo? Ranije znatno manje, a danas se traži da imaju potpunu sigurnost i dugotrajnost. Intenzivno građenje tokom XX i početkom XXI vijeka zahtijevalo je pored razvoja građevinske nauke, razvoj i drugih nauka, prvenstveno geoloških koji proučavaju stijenske mase na kojima se i u kojima se grade objekti. Razvijena je posebna naučna oblast geotehnike koja obuhvata inženjerskogeološka proučavanja karakteristika terena i stijenskih masa u prirodnom stanju, koja služe kao podloga na osnovu koje se planiraju i grade određeni objekti. Danas nema u vazduhu građevinskih objekata, svi su vezani za površinu ili nepostredno ispod površine terena, što zaghtijeva njegovo detaljije proučavanje. Građevinska nauka je dostigla visok stepen savršenstva u dijelu stabilnosti konstrukcija objekata, ali je još uvijek korak iza u dijelu povezivanja konstrukcije objekta sa podlogom na kojoj se ili u kojoj se gradi. Intenzivna gradnja objekata krajem XX i početkom XXI vijeka koja se poklopila sa promjenom društveno svojinskih odnosa, djelimično je zapostavila dosadašnja planska građenja, kako po pitanju korištenja prostora tako i načina građenja. Izostaje djelimično a negdje i potpuni dio prethodnih priprema u dijelu proučavanja karakteristka terena i projektovanje objekata usaglašenih sa terenom. Sve se brzo gradi ne vodeći računa o kvalitetu gradnje i eventualno posljedicama tokom i nakon građenja. Posebno je izraženo kod objekata niskogradnje, prvenstveno linijskih objekata. Ovaj period može se nazvati period “savremene gradnje objekata”, koji nije organizaciono, stručno i naučno tako izdvojen, ali se sam nametnuo. Negativni rezultati građenja objekata u tom periodu su vidljivi tokom ili nakon izgradnje, a posebno u vrijeme intenzinih padavina, koje su ovo područje tri puta zahvatile u posljednje tri godine. Elementarne nepogode su opomena za sve ono što je loše urađeno ili propušteno da se utradi kod građenja objekata, te da se ponovo vratimo periodu dobre izučenosti terena i boljem kvalitetu građenja. Ova razmišljanja nastala su nakon obilaska većeg proja klizišta u Bosni i Hercegovini, koja su rađenu u okviru jednog od projekata UNDP-a, a u radu je pored osvrta na nastalu problmatiku dat i prikaz nekih krakterističnih klizišta.
 
 Ključne reči:
 savremena gradnja, klizišta, inženjerske aktivnosti, padavine, posljedice