Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 881-886


ULOGA LOKALNE ZAJEDNICE U UBLAŽAVANJU SUŠE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.089
UDK: 551.577.38
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milanović, Mladen; Gocić, Milan; Trajković, Slaviša
 
 Rezime:
 Posledice suše koje su se nedavno desile pokazuju veliku ranjivost društva i neophodnost pro-aktivnog upravljanja sušama. Povećana ranjivosti na sušu zahteva uključivanje lokalne zajednice u sprovođenju mera za ublažavanje suše. Zato lokalna zajednica predstavlja prvu liniju u borbi protiv suše. Borba protiv suše je do sada obuhvatala mere koje su se koristile kada se ona desi, dok novi koncept obuhvata mere koje će biti korišćene pre, za vreme i posle suše. U ovom radu prikazana je uloga lokalne zajednice u ublažavanju suše. Kako bi se ublažili efekti suše i povećala otpornost lokalne zajednice na pojavu suša u budućnosti, istaknuti su principi i ciljevi aktivne i efikasne borbe protiv suše.
 
 Ključne reči:
 ublažavanje suše, lokalna zajednica, upravljanje sušom.