Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 249-258


MODEL PRINUDNIH OSCILACIJA KONSTRUKCIJA SA INHERENTNOM NESIMETRIČNOŠĆU. TAČNA REŠENJA.
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.024
UDK: 534.01 : 517.9
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Rakarić, Zvonko
 
 Rezime:
 Pored dobro razvijene i opšte poznate linearne teorije oscilacija konstrukcija, sve više se javlja potreba, nametnuta savremenim zahtevima u projektovanju, ka uzimanju u obzir nelinearnosti u razmatranom sistemu. Uzrok nelinearnosti može biti različit. U ovom radu će akcenat biti stavljen na slučajeve koji uzimaju u obzir pojavu nesimetričnosti, i to one izazvane različitom krutošću strukturalnih elemenata pri sabijanju, odnosno zatezanju, kao i geometrijsku nesimetričnost same konstrukcije. Formiraće se odgovarajući mehanički i matematički model korišćenjem čisto kvadratne i mešovite nelinearnosti u restitucionoj sili. Pokazaće se tačna analitička rešenja nelinearnih prinudnih oscilacija primenom Jakobijevih eliptičkih funkcija, što predstavlja nov rezultat u ovoj oblasti. Takođe će se dati i odgovarajuća veza sa linearnom teorijom. Ovaj rad ima i edukativni karakter, jer mu je cilj i da da doprinos većoj primeni eliptičkih funkcija u inženjerstvu, što je danas primenom simboličkih softvera značajno olakšano.
 
 Ključne reči:
 Nelinearne oscilacije, kvadratna nelinearnost, prinudne oscilacije, Jakobijeve eliptičke funkcije, transkritična bifurkacija