Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 391-396


UTICAJ NANOSILIKE NA MEHANIČKA SVOJSTVA BETONA VISOKIH ČVRSTOĆA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.039
UDK: 666.982.24
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Janković, Ksenija; Stojanović, Marko; Bojović, Dragan; Lončar, Ljiljana; Antić, Lana
 
 Rezime:
 Veliki broj istraživanja u svetu se bavi dobijanjem materijala koji ima znatno poboljšana svojstva u odnosu na konvencionalne matererijale. Primena nanosilike je jedna od mogućnosti za dobijanje betona visokih čvrstoća. U ovom radu je prikazano istrživanje uticaj nanosilike i čeličnih vlakana na mehanička svojstva betona. Upoređivani su rezultati ispitivanja betona bez i sa dodatkom 2% nanosilike i dodatkom čeličnih vlakana od 0, 2 i 4%, nedestruktivnim i destruktivnim metodama.
 
 Ključne reči:
 beton visokih čvrstoća, nanosilika, čelična vlakna