Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 787-796


PRIMENA BOJE NA FASADAMA U FUNKCIJI STVARANJA VIZUELNIH REPERA - STUDIJA SLUČAJA - STAMBENI OBJEKTI U NOVOM SADU -
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.079
UDK: 72.012.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milinković, Aleksandra; Brkljač, Dijana; Škorić, Stefan; Momirov, Maja
 
 Rezime:
 Odabirom adekvatnog arhitektonskog koncepta u projektantskoj fazi, moguće je stvoriti karakterističan gradski reper koji se izdvaja u odnosu na neposredno okruženje. Brojni parametri i principi projektovanja primećuju se prilikom analize morfologije, geometrijske kompozicije i završnog izražaja na fasadama objekata na teritoriji Novog Sada. Kako je stambena tipologija najdominantnija i implementirana u svim delovima grada, predmet istraživanja u radu su stambeni objekti koji su vizuelno dominantni u užem i širem okruženju. U radu će biti analizirani objekti iz stambenog fonda nastalog krajem XX i početkom XXI veka, odnosno u postsocijalističkom periodu razvoja grada, koji su izgrađeni kao masivniji gabariti, manji stambeni kompleksi ili lamele i koji utiču na formiranje prepoznatljive slike grada, te u kolektivnoj svesti društvene zajednice prestavljaju identitete pojedinačnih delova naselja. Kriterijumi vrednovanja zasnivaće se na percepciji objekata kod kojih su naglašene geometrijske mase, oblici i kompozicija sklopa posledica dominantnog delovanja boje kao elementa završnog arhitektonskog izražaja. Osim arhitektonskih, vrednovaće se i urbanistički uticaji lokacije, okolnih objekata, javnih površina i drugih relevantnih faktora koji utiču na dominantost sagledavanja forme objekta i njegove fasade.
 
 Ključne reči:
 stambeni objekat, percepcija, gradski reper, Novi Sad