Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 549-558


VERTIKALNI ODGOVOR GRUPE TEMELJA NA SLOJEVITOM TLU PRIMENOM ITM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.056
UDK: 624.131.382
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radišić, Marko; Petronijević, Mira
 
 Rezime:
 U ovom radu analizirana je dinamička interakcija dva kruta temelja, bez mase, fundirana na površini sloja tla konačne dubine. Dinamički odgovor u vertikalnom pravcu je određen primenom Metode integralne transformacije (Integral Transform Method, ITM) koja se zasniva na analitičkom rešenju Laméovih diferencijalnih jednačina kretanja. Parametarska analiza vertikalnih vibracija sistema u funkciji debljine sloja je sprovedena primenom programa napisanog u Matlab-u. Rezultati te analize su prikazani u radu.
 
 Ključne reči:
 dinamička interakcija tla i objekta, grupa krutih temelja, slojevito tlo, metoda integralne transformacije