Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 143-153


UTICAJ IZBORA PRORAČUNSKOG DIJAGRAMA ČELIKA NA NOSIVOST AB PRESJEKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.013
UDK: 624.01.45.044
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Tatar, Saša; Vukomanović, Radovan; Zrnić, Dragan
 
 Rezime:
 U radu je izvršena analiza uticaja izbora proračunskog dijagrama čelika na količinu potrebne armature, odnosno nosivosti presjeka. Rad je baziran na Evrokodu za proračun betonskih konstrukcija koji daje mogućnost izbora proračunskog dijagrama za armaturu između konstantnog i bilinearnog (sa ojačanjem). Za potrebe rada izvršeno je i eksperimentalno ispitivanje uzoraka armature dostupne na našem tržištu (B500) u cilju dobijanja realnih radnih dijagrama i poređenja njihovih karakterističnih vrijednosti sa preporučenim u pravilniku. Poređenje nosivosti presjeka i potrebne količine armature je izvršeno na konkretnim brojnim primjerima za jednostruko i dvostruko armirane presjeke. Na osnovu toga, izvedeni su određeni zaključci o uticaju izbora proračunskog dijagramima armature na računsku nosivost presjeka, kao i opravdanost primjene proračunskog dijagrama sa ojačanjem, u odnosu na klasični dijagram.
 
 Ključne reči:
 Armirani beton, nosivost presjeka, Evrokod, radni dijagram čelika, RDČ