Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016
 
DOI:10.14415/konferencijaGFS2016
ISBN:978-86-80297-63-7
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић, декан
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Илија М. Миличић, доц. др Огњен Габрић, Оливера Дулић
Лектор за енглески:Др Сања Кример – Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Илија М. Миличић, доц. др Огњен Габрић, Оливера Дулић
Година издања:2016.
Тираж:300
Штампа:Бирографика дистрибуција, Суботица


 САДРЖАЈ:
АНАЛИТИЧКЕ КРИВЕ ПОВРЕДЉИВОСТИ ЗА ТИПИЧНЕ МОСТОВЕ У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2016.001
UDK:624.27(497.7)
Витанова, Марија; Христовски, Виктор
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 21-30
ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ ДРУМСКОГ АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ МОСТА МАЊЕГ РАСПОНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2016.002
UDK:624.21 : 69.059.2
Бешевић, Мирослав; Панчић, Александар; Кукарас, Данијел
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 31-39
СЕИЗМИЧКА ЗАШТИТА КОНСТРУКЦИЈА - ПРИМЕНА БАЗНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ КОД ЗГРАДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.003
UDK:624.042.7
Фолић, Радомир; Станојев, Милован
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 41-50
МЕТОДЕ ПРОРАЧУНА ДРВЕНИХ ЗИДНИХ ПАНЕЛА ПРЕМА ЕВРОКОДУ 5
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.107
UDK:674.11.046
Стојић, Драгослав; Цветковић, Радован; Цонић, Стефан; Марковић, Немања
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 51-58
ПРИКАЗ МЕТОДА ЗА ПРОРАЧУН ПЛОЧА ДИРЕКТНО ОСЛОЊЕНИХ НА СТУБОВЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.004
UDK:624.073.13
Мирковић, Никола; Милићевић, Иван; Шумарац, Драгослав
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 59-68
АНАЛИЗА УТИЦАЈА УСЛЕД ДЕЈСТВА ВЕТРА НА ПРИМЕРУ ЦИЛИНДРИЧНОГ ТВ ТОРЊА ПРЕМА ЕВРОКОДУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.005
UDK:624.97.042.41
Кнежевић, Петар; Милановић, Mиливоје
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 69-76
ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ДВА ТИПА РАВНИХ РЕШЕТКИ ПРЕМА ИНДЕКСУ ПОУЗДАНОСТИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.006
UDK:624.073.5 : 519.2
Пауновић, Степа; Нешовић, Иван
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 77-86
УПОРЕДНА АНАЛИЗА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКИХ МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.007
UDK:624.072.22 : 519.2
Милајић, Александар; Бељаковић, Дејан
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 87-94
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА МEТЕРИЈАЛНОГ МОДЕЛА ЗА АРМИРАНИ БЕТОН У ANSYS-У
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.008
UDK:666.982.2 : 004.4 ANSYS
Витанов, Владимир
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 95-103
OPTIMIZATION SOLUTIONS FOR TRUSS BEAMS ELEMENTS WELDED JOINTS
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.009
UDK:624.072.22
Radu, Dorin; Galatanu, Florin-Teofil
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 105-111
ПРОРАЧУН АБ ПРЕСЕКА ИЗЛОЖЕНИХ САВИЈАЊУ ПРЕМА ЕВРОКОДУ 2
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.010
UDK:624.01.4.042
Голеш, Даница
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 113-122
ЕЛАСТИЧНА ФЛЕКСИБИЛНОСТ СПОЈЕВА СА ВИСОКОВРЕДНИМ ЗАВРТЊЕВИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.011
UDK:621.882
Фриц, Ненад; Буђевац, Драган; Мишковић, Зоран
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 123-131
УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЕЛАСТИЧНЕ И ЕЛАСТОПЛАСТИЧНЕ НОСИВОСТИ ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.012
UDK:539.3
Филиповић, Аљоша; Дивац, Љубо; Шумарац, Драгослав
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 133-142
УТИЦАЈ ИЗБОРА ПРОРАЧУНСКОГ ДИЈАГРАМА ЧЕЛИКА НА НОСИВОСТ АБ ПРЕСЈЕКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.013
UDK:624.01.45.044
Татар, Саша; Вукомановић, Радован; Зрнић, Драган
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 143-153
STRUCTURAL REHABILITATION OF HISTORICAL MASONRY BUILDINGS IN ROMANIA
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.014
UDK:69.059.25 : 624.042.7 (498)
Dan, Sorin; Herban Petrović, Sorin
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 155-161
СТУДИЈА ПЕРФОРМАНСИ КОМПОЗИТНИХ РЕШЕТКИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.015
UDK:624.072.227
Bujňák, Ján; Perkowski, Zbigniew
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 165-172
НУМЕРИЧКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА НОСИВОСТИ ЦЕНТРИЧНО ПРИТИСНУТИХ АБ СТУБОВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.016
UDK:624.166 : 004.4 ANSYS
Ландовић, Александар; Бешевић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 173-180
ДИГИТАЛНА ОБРАДА ЧЕТРДЕСЕТOГОДИШЊИХ СРЕДЊИХ ДНЕВНИХ ТЕМПЕРАТУРА У БЕОГРАДУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.017
UDK:551.501(497.11)
Петојевић, Зорана; Петронијевић, Марија; Мирковић, Милица; Балић, Ивана; Госпавић, Радован; Тодоровић, Горан
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 181-190
БЕЛЕШКА О МИЛАНКОВИЋЕВОЈ ТЕОРИЈИ ПОТПОРНЕ ЛИНИЈЕ ПРИМЕЊЕНОЈ НА ГОТСКЕ МАСИВНЕ ЛУКОВЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.018
UDK:624.072.32
Николић, Димитрије
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 191-197
ГРАФИЧКА СИМУЛАЦИЈА МИНИМАЛНЕ ДЕБЉИНЕ ПРЕЛОМЉЕНОГ УКЉЕШТЕНОГ ЛУКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.019
UDK:624.072.32 : 519.6
Николић, Димитрије
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 199-210
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ СОПСТВЕНИХ ФРЕКВЕНЦИЈА МОДЕЛА ОД ПЛЕКСИГЛАСА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.020
UDK:624.072.2 : 001.891.5
Варју, Ђерђ; Прокић, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 211-219
ЧЕЛИЧНИ OКВИРИ СА ИСПУНОМ ОД КЛИРИТА ИЛИ СТАКЛА ПОД ЦИКЛИЧНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.021
UDK:692.232 : 691.618.5
Несторовић, Миодраг; Терзовић, Јефто; Мандић, Растислав
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 221-228
РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ „ПОБУДА – ОДЗИВ“ 1Д ДИНАМИЧКОГ МОДЕЛА ПРИМЕНОМ FFT и IFFT ТРАНАСФОРМАЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.022
UDK:004.942 : 531.3
Миличић, Илија М.; Прокић, Александар; Лађиновић, Ђорђе
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 229-238
РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА ОДЗИВА ДВО ФРЕКВЕНТНЕ ПОБУДЕ 1Д ДИНАМИЧКОГ МОДЕЛА ПРИМЕНОМ FFT И IFFT АЛГОРИТМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.023
UDK:004.942 : 531.3
Миличић, Илија М.; Лађиновић, Ђорђе
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 239-248
МОДЕЛ ПРИНУДНИХ ОСЦИЛАЦИЈА КОНСТРУКЦИЈА СА ИНХЕРЕНТНОМ НЕСИМЕТРИЧНОШЋУ. ТАЧНА РЕШЕЊА.
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.024
UDK:534.01 : 517.9
Ракарић, Звонко
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 249-258
ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈЕ СА ПАСИВНИМ ПРИГУШИВАЧИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.025
UDK:624.042.8
Жигић, Миодраг; Спасић, Драган; Окука, Александар; Граховац, Ненад
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 259-267
АНАЛИЗА СЛОБОДНИХ ВИБРАЦИЈА ГРЕДЕ КОРИШЋЕЊЕМ ИЗОГЕОМЕТРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.026
UDK:519.957 : 534.1
Јочковић, Милош; Даниловић, Марија Нефовска
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 269-278
СЛОБОДНЕ ВИБРАЦИЈЕ ПРАВОУГАОНИХ ИЗОТРОПНИХ ВИШЕСЛОЈНИХ ПЛОЧА ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ ДИНАМИЧКЕ КРУТОСТИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.027
UDK:534.11 : 624.073
Марјановић, Мирослав; Коларевић, Невенка; Даниловић, Марија Нефовска; Петронијевић, Мира
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 279-298
ПРОРАЧУН ПОМЕРАЊА ТАНКОЗИДНИХ НОСАЧА ПРИМЕНОМ МЕТОДА КОНАЧНИХ ТРАКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.029
UDK:624.072.2 : 519.673
Живковић, Смиља
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 299-306
МАТЕРИЈАЛНИ МОДЕЛ ЗА СИМУЛАЦИЈУ АРМИРАНОГ БЕТОНА ОЈАЧАНОГ FRP-OM
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.030
UDK:624.072.336 : 519.87
Витанов, Владимир
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 307-313
ПОЖАРНА АНАЛИЗА ЧЕЛИЧНЕ ПРОСТЕ ГРЕДЕ КОРИШЋЕЊЕМ OPENSEES И ANSYS WORKBENCH
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.031
UDK:624.042.5.072.2 : 519.6
Џолев, Игор; Радујковић, Александра; Цветковска, Мери; Лађиновић, Ђорђе; Радоњанин, Властимир
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 315-322
ПАРАМЕТАРСКА АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ ЧЕЛИЧНИХ ОКВИРНИХ НОСАЧА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.032
UDK:624.046.3.072.2
Ћорић, Станко
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 323-330
ПОСЛЕКРИТИЧНО ПОНАШАЊЕ ОПТИМАЛНО ОБЛИКОВАНОГ ЕЛАСТИЧНОГ ШТАПА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.033
UDK:539.31
Новаковић, Бранислава Н.
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 331-340
ОДРЕЂИВАЊЕ УТИЦАЈА ПО ТЕОРИЈИ ДРУГОГ РЕДА МЕТОДОМ КОНАЧНИХ РАЗЛИКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.034
UDK:517.962.8
Демировић, Бесим; Пожегић, Зијад;Топаловић, Мирсад; Осмић, Недим
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 341-348
MOДЕЛ ЛАТЕРАЛНО ОПТЕРЕЋЕНИХ ШИПОВА ПОМОЋУ ”УМЕТНУТИХ” ГРЕДНИХ ЕЛЕМЕНАТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.035
UDK:624.154.042
Марјановић, Милош; Вукићевић, Мирјана; König, Diethard; Schanz, Tom; Schäfer, René
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 349-358
МОГУЋНОСТИ У РАЗВОЈУ ПРЕДНАПРЕГНУТИХ МОСТОВСКИХ НОСАЧА ОД ЛАКОГ БЕТОНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.036
UDK:691.328.2 : 624.21.036.5/.7
Balázs, György L.; Nemes, Rita; Lublóy, Éva
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 361-372
УТИЦАЈ СТАНДАРДНЕ ДЕВИЈАЦИЈЕ НОРМАЛНЕ КОНТАКТНЕ ЧВРСТОЋЕ У МДЕ У БЕТОНУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.037
UDK:691.3 : 620.1
Gyurkó, Zoltán; Nemes, Rita
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 373-380
ПРИМЕНА 3Д КОМПАТИБИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.038
UDK:69.057.1 : 655.3.066.51
Јевтић, Драгица; Мирковић, Никола
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 381-390
УТИЦАЈ НАНОСИЛИКЕ НА МЕХАНИЧКА СВОЈСТВА БЕТОНА ВИСОКИХ ЧВРСТОЋА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.039
UDK:666.982.24
Јанковић, Ксенија; Стојановић, Марко; Бојовић, Драган; Лончар, Љиљана; Антић, Лана
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 391-396
ЧВРСТОЋА НА ПРИТИСАК И МИНЕРAЛОШКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ЦЕМЕНТНЕ ПАСТЕ КОЈА САДРЖИ ЗЕОЛИТ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.040
UDK:666.9.022.1 : 539.4
Миловић, Тиана; Радека, Мирослава; Малешев, Мирјана; Радоњанин, Властимир
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 397-403
БЕЛИ ЦЕМЕНТ БЕТОН КАО ЕЛЕМЕНТ ОДРЖИВОГ ГРАДИТЕЉСТВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.041
UDK:691.3 : 536.21
Топличић-Ћурчић, Гордана; Грдић, Душан; Ристић, Ненад; Грдић, Зоран
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 405-413
УТИЦАЈ САДРЖАЈА ВЛАГЕ НА КОЕФИЦИЈЕНТ ТОПЛОТНЕ ПРОВОДНОСТИ БЕТОНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.042
UDK:691.32 : 536.21
Ашкрабић, Марина; Јосиповић, Јована; Петојевић, Зорана; Мирковић, Милица; Брајовић, Љиљана; Госпавић, Радован; Радовановић, Слободан; Тодоровић, Горан
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 415-424
ТОПЛОТНА ПРОВОДЉИВОСТ СУВОГ И ВЛАЖНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗИДОВА – ВАЖАН УТИЦАЈ НА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ОБЈЕКАТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.043
UDK:691 : 536.2.022
Кекановић, Милан; Шумарац, Драгослав; Касаш, Карољ; Чех, Арпад
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 425-430
ПРИЛОГ САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ 7/1 - Топлотна проводљивост грађевинских материјала
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.044
UDK:691 : 536.2.022
Д. Петковић, Мирко
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 431-442
НАЧИНИ ПОБОЉШАЊА РЕЦИКЛИРАНОГ АГРЕГАТА – ПРЕГЛЕДНИ РАД
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.045
UDK:666.972.12
Деспотовић, Ива
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 443-454
ПРИМЕНА ОТПАДНЕ ПЛАСТИКЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.046
UDK:666.982 : 678.5
Пауновић, Оливера; Марчета, Уна; Павловић, Милан
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 455-460
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА МЕШАВИНА ЗЕМЉЕ – ПРВИ ИЗВЕШТАЈ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.047
UDK:691.41 : 620.1
Хегедиш, Иван; Арпад, Чех; Караман, Голуб; Тењи, Едита; Вуњак, Данило
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 461-466
САВРЕМЕНО ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА И САВРЕМЕНА КЛИЗИШТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.048
UDK:624.131.542
Ђурић, Неђо
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 469-478
ПРИЛОГ ГЕНЕРАЛНОМ РЕШЕЊУ ТЕРЕТНОГ ПОДСИСТЕМА СУБОТИЧКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА У 21. ВЕКУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.049
UDK:656.212.5(497.113 SUBOTICA)
Божовић, Драган; Чоко, Бошко; Јовановић, Станислав
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 479-488
SOIL IMPROVEMENT ASSESSMENT. CASE STUDY FIVE STOREY HIGH BUILDING FOUNDATION
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.050
UDK:624.131.382
Ionita, Ana Maria; Sbîrciog, Ionela; Tuns, Ioan
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 489-494
ДЕФИНИСАЊЕ КОНЦЕПТА ОДРЖАВАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА У СРБИЈИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.051
UDK:625.172(497.11)
Јовановић, Станислав; Божовић, Драган; Чоко, Бошко
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 495-511
ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ БАЗНЕ СТАНИЦЕ У НАСЕЉУ ЛАЗАРЕВО, ФОЧА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.052
UDK:621.395.721.5 : 550.8(497.6FO?A)
Ђурић, Неђо
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 513-520
АНАЛИЗА ОПТИМАЛНИХ СЛОЈЕВА ФЛЕКСИБИЛНИХ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.053
UDK:625.7/.8
Башић, Захид; Суљић, Недим
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 521-528
ASPECTS OF SUPPORTING SUBSOIL SOFTENING AT EXCAVATION OF DEEP FOUNDATION PITS
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.054
UDK:69.051:624.131
Shumakov, Igor; Pogrebniak, Aleksandr; Grinchuk, Oksana
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 529-535
АНАЛИЗA СТАБИЛНОСТИ ВЕРТИКАЛНОГ ЗАСЕКА ПРИМЕНОМ МЕХАНИКЕ ЛОМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.055
UDK:539.42
Митковић, Предраг; Обрадовић, Никола; Шумарац, Драгослав
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 537-548
ВЕРТИКАЛНИ ОДГОВОР ГРУПЕ ТЕМЕЉА НА СЛОЈЕВИТОМ ТЛУ ПРИМЕНОМ ITM
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.056
UDK:624.131.382
Радишић, Марко; Петронијевић, Мира
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 549-558
ПРОЦЕНА ИСТИТУЦИОНАЛНОГ КАПАЦИТЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА У МОЛДАВИЈИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.057
UDK:656.1 : 338.47(478)
Јокановић, Игор; Радовић, Небојша; Беговић, Един; Ciobanu, Nicolaie
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 559-569
ПРИМЕНА УБЛАЖИВАЧА УДАРА НА ДЕНИВЕЛИСАНИМ РАСКРСНИЦАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.058
UDK:625.739.888
Врањевац, Стефан; Фриц, Сања; Илић, Владан; Трпчевски, Филип; Панчић, Исидора
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 571-580
ПАРАМЕТАР СТАЊА ЗА ОПИС НАПОНСКОДЕФОРМАЦИЈСКОГ ПОНАШАЊА ТЛА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.059
UDK:624.131.534
Јоцковић, Сања; Вукићевић, Мирјана
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 581-589
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ПРОРАЧУНА ФЛЕКСИБИЛНЕ И КРУТЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.060
UDK:625.021/.022
Уљаревић, Милан; Шупић, Слободан
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 591-601
МЈЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ЛИКВЕФАКЦИЈЕ УСЉЕД ДИНАМИЧКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.061
UDK:624.131.54
Грујић, Бојана; Јокановић, Игор; Зељић, Драгана; Грујић, Жарко
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 603-610
ОСВРТ НА ПРОРАЧУН ТЕМЕЉА ТОРЊЕВА – ДЕО 11
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.062
UDK:624.151
Д. Петковић, Мирко
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 611-621
ОШТЕЋЕЊА ТРОШНИХ ОБЈЕКАТА КАО ПОСЛЕДИЦА ИСКОПА ТЕМЕЉНЕ ЈАМЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.063
UDK:624.152 : 69.059.22
Лукић, Андрија; Лукић, Драган; Маринковић, Драгослав
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 623-629
САНАЦИЈА ОДРОНА У ЧЕСТОБРОДИЦИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.064
UDK:624.131.543
Лукић, Микета; Лукић, Драган; Маринковић, Зоран
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 631-639
ХИДРОТЕХНИЧКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ УЗРОЦИ СЛИЈЕГАЊА ОБЈЕКТА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У ТУЗЛИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.065
UDK:624.131.542(497.6TUZLA)
Суљић, Недим; Башић, Захид
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 643-649
ТЕОРИЈА И ПРАКСА ПОПЛАВЕ НА ДУНАВУ КОД БУДИМПЕШТЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.066
UDK:627.51(439.151)
Major, Janos
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 651-657
ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ У ПОСТУПКУ САНАЦИЈЕ РЕКЕ МУРЕ У ХРВАТСКОЈ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.067
UDK:528.74 : 627.4
Зрињски, Младен; Барковић, Ђуро; Контак, Жељко
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 659-667
МЕРЕЊЕ ПРОТИЦАЈА ОШТРОИВИЧНИМ, АЕРИСАНИМ ПРЕЛИВОМ БЕЗ БОЧНЕ КОНТРАКЦИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.068
UDK:532.57 : 001.891.53
Hovány, Lajos
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 669-677
ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН УМИРУЈУЋЕГ БАЗЕНА НЕПРИЗМАТИЧНОГ СТЕПЕНАСТОГ БРЗОТОКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.069
UDK:627.132 : 532.51
Љубичић , Роберт; Зиндовић, Будо; Миловановић, Бојан; Капор, Радомир; Савић, Љубодраг
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 679-688
ТЕМПЕРАТУРЕ У БРАНИ И АКУМУЛАЦИЈИ "БАЈИНА БАШТА" У ПЕРИОДУ 1995-2015.
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.070
UDK:551.526 : 627.8
Јосиповић, Јована; Ашкрабић, Марина; Кузмановић, Владан; Мирковић, Милица; Петојевић, Зорана; Госпавић, Радован; Тодоровић, Горан
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 689-698
АНАЛИЗА УЧЕСТАЛОСТИ И ТРАЈАЊА УЗОРКОВАЊА ХИДРОДИНАМИЧКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА НА ФИЗИЧКИМ МОДЕЛИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.071
UDK:627.132 : 532.51
Јосиповић, Јована; Миловановић, Бојан; Кузмановић, Владан; Капор, Радомир; Савић, Љубодраг; Зиндовић, Будо
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 699-708
LATTICE-BOLTZMANN МЕТОДА У НУМЕРИЧКОЈ МЕХАНИЦИ ФЛУИДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.072
UDK:532:519.6
Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан; Росић, Никола; Зиндовић, Будо
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 709-720
ПОТЕНЦИЈАЛ LATTICE-BOLTZMANN МЕТОДЕ У НУМЕРИЧКОЈ ХИДРАУЛИЦИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.073
UDK:532:519.6
Хорват, Золтан; Хорват, Мирјана; Зиндовић, Будо; Росић, Никола
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 721-731
СЛОЈЕВИТО ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ У САВРЕМЕНОМ УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.074
UDK:719(4)
Живаљевић Луксор, Наташа; Куртовић-Фолић, Нађа
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 735-746
ТРАНСФОРМАЦИЈА ВОЈНОГ ЗЕМЉИШТА У ЦИВИЛНЕ НАМЕНЕ, ИНЖЕЊЕРИЈСКА КАСАРНА У НИШУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.075
UDK:725.181(497.11 NIŠ)
Мирић, Александра; Куртовић- Фолић, Нађа
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 747-753
СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРОЦЕСА УРБАНЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ ГРАДОВА СРЕДЊЕ ВЕЛИЧИНЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.076
UDK:711.523(497.113 Нови Сад)(043.3)
Полић, Дарко
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 755-765
АДАПТАЦИЈА НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ КРОЗ ПЛАНИРАЊЕ У КАРЛСТАДУ, ШВЕДСКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.077
UDK:627.512: 711.4(485.76KARLSTAD)
Чампраг, Небојша
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 767-776
УТИЦАЈ СТРУКТУРЕ И ИДЕНТИТЕТА БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА НА ПЕШАЧКЕ АКТИВНОСТИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.078
UDK:711.4(497.113NOVI SAD)
Шкорић, Стефан; Кркљеш, Милена; Милинковић, Александра; Бркљач, Дијана
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 777-786
ПРИМЕНА БОЈЕ НА ФАСАДАМА У ФУНКЦИЈИ СТВАРАЊА ВИЗУЕЛНИХ РЕПЕРА - СТУДИЈА СЛУЧАЈА - СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ У НОВОМ САДУ -
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.079
UDK:72.012.6
Милинковић, Александра; Бркљач, Дијана; Шкорић, Стефан; Момиров, Маја
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 787-796
УРБАНИСТИЧКА АНАЛИЗА ПРОСТОРА АУТОБУСКЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У НОВОМ САДУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.080
UDK:725.3(497.113NOVI SAD)
Бркљач, Дијана; Милинковић, Александра; Вукајлов, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 797-804
МОДЕРАН ГРАД: ТИПОЛОГИЈА ГРАДСКОГ ТКИВА (Ограничења праксе Каниџе и Конзена и нова типологија)
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.081
UDK:711.4
Ловра, Ева
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 805-814
ПРИЛОГ ИСТРАЖИВАЊУ ТИПОЛОГИЈЕ ПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ВОЈВОДИНИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.082
UDK:725.2/.4(497.113SUBOTICA)
Алаџић, Викторија; Дулић, Оливера
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 815-825
ВРЕДНОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА У ТОКУ ПРОЦЕСА ПРОЈЕКТОВАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.083
UDK:728.1.012
Алексић, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 827-834
БЕЛЕШКА О ГРАФИЧКИМ ПРИКАЗИМА У АРХИТЕКТУРИ – ДИЈАГРАМИ ИСПРЕД СКИЦА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.084
UDK:72.012.2
Дулић, Оливера; Алаџић, Викторија
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 835-844
ИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП У УРБАНОЈ ОБНОВИ ИСТОРИЈСКИХ ЈЕЗГАРА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.085
UDK:INTEGRATIVNI PRISTUP U URBANOJ OBNOVI ISTORIJSKIH JEZGARA
Туфегџић, Аница; Силађи, Мариа; Сладић, Мирјана
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 845-854
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА У ЦЕНТРИМА РУРАЛНИХ НАСЕЉА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.086
UDK:69.059:711.437
Алексић, Љиљана; Јевтић-Новаковић, Катарина
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 855-863
САНАЦИЈА УЛАЗНИХ СТУБОВА ЗГРАДЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У СУБОТИЦИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.087
UDK:69.059.35(497.113SUBOTICA)
Ћулибрк Медић, Кристина
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 865-871
ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА У ГРАДСКИМ СРЕДИНАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.088
UDK:620.9:697
Ћорић, Станко; Перовић, Зоран; Шумарац, Драгослав
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 873-880
УЛОГА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У УБЛАЖАВАЊУ СУШЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.089
UDK:551.577.38
Милановић, Младен; Гоцић, Милан; Трајковић, Славиша
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 881-886
ИНОВАТИВНО КОРИШЋЕЊЕ ЛЕД ДИОДА У СИСТЕМУ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА ДАЉИНСКИМ УПРАВЉАЊЕМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.090
UDK:621.327 : 628.9
Аврамовић, Биљана; Павловић, Велизар; Ђорђевић, Ђорђе; Стојић, Драгослав
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 887-897
OЦЕНА СВЕТЛОСНОГ ЗАГАЂЕЊА ПРЕМА ПРЕДЛОЖЕНОЈ МЕТОДИ “OPEN HOUSE”
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.091
UDK:504.61 : 628.971.6
Ђорђевић, Ђорђе; Павловић, Велизар; Стојић, Драгослав; Аврамовић, Биљана
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 899-908
ОПРАВДАНОСТ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА У БиХ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.092
UDK:621.383.51(497.6)
Штрбац, Драгана; Влашки, Свјетлана; Пећанин, Маринко
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 909-918
АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "КОЛИБРИ"
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.093
UDK: 502.171
Влашки, Свјетлана; Штрбац, Драгана; Пећанин, Маринко
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 919-927
ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АХП МЕТОДА ЗА ОДРЖИВ РАЗВОЈ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.094
UDK:502:624:519.8
Милошевић, Александра; Милошевић, Мимица; Милошевић, Душан; Selimi, Aybeyan
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 929-938
КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО ДЕТЕРМИНАНТА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.095
UDK:502.131.1(497.11 NEGOTIN)
Филиповић, Дејан; Шећеров, Велимир; Обрадовић-Арсић, Данијела
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 939-946
УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА АРХИТЕКТУРУ ГРАДОВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.096
UDK:711.417/.436 : 551.583
Михајловић, Предраг
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 947-956
УРБАНИ МЕНАЏМЕНТ И УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ У ГРАДУ У УСЛОВИМА ПЕРМАНЕНТНОГ ИНТЕНЗИВИРАЊА САОБРАЋАЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.097
UDK:502.131.1 : 711.16 : 656.1
Михајловић, Предраг; Стошић, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 957-966
ПОНОВНО ПРОМИШЉАЊЕ О ДНЕВНОЈ СВЈЕТЛОСТИ И ПЛАВО ЗЕЛЕНОЈ КОМПОНЕНТИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.098
UDK:72.012.22
Станковић, Срђан
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 967-976
ОБЛАК TАЧАКА И 3Д МОДЕЛ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА КАО ОСНОВА ОДРЖАВАЊА И САНАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.099
UDK:004.922 : 007.52
Нинков, Тоша; Сушић, Зоран; Булатовић, Владимир; Сабадош, Игор; Батиловић, Мехмед
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 979-986
ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ ГЕОДЕТСКИХ МЕТОДА ТОКОМ ИЗГРАДЊЕ ВИСОКИХ ЗГРАДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.100
UDK:528.41 : 528.28
З. Марковић, Maрко; Васић, Дејан; Нинков, Тоша; Петковић, Маријана; Јанковић, Никола
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 987-996
ПРЕТВАРАЊЕ ДРУШТВЕНЕ У ДРУГЕ ОБЛИКЕ СВОЈИНЕ У ЗАПАДНО-БАЧКОМ ОКРУГУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.101
UDK:332.01.3(497.113)
Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Лазић, Јелена; Несторовић, Жарко
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 997-1005
ГЕОДЕТСКА КОНТРОЛА ВЕРТИКАЛНОСТИ ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.102
UDK:528.02 : 624
Ђурић, Младен; Васиљевић, Славко; Амовић, Младен
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 1007-1014
ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ КОНСТРУКТИВНОГ ДИЈЕЛА АРМИРАНОБЕТОНСКЕ МОНТАЖНЕ ХАЛЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД ПОДУЖНОГ РАЗМАКА СТУБОВА И ГЛАВНИХ НОСАЧА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.103
UDK:624 : 657.47
Гушић, Исмет; Хоџић, Билал; Шљивић, Амела
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 1015-1025
НОРМАТИВИ ЗА ИЗРАДУ ДИНАМИЧКИХ ПЛАНОВА У УСЛОВИМА НЕИЗВЕСНОСТИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.104
UDK:65.01 : 69.05
Бељаковић, Дејан; Милајић, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 1027-1036
ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБЈЕДИЊЕНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.105
UDK:65.016.4
С. Фурунџић, Данило; Иваниш, Драгана; С. Фурунџић, Божидар
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 1037-1046
УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ РЕЗУЛТАТИМА ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОЈЕКАТА-УРАВНОТЕЖЕНИ РАЧУН
DOI:10.14415/konferencijaGFS 2016.106
UDK:69 : 005.8
Мишељић, Неђо
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 1047-1055
ГРАНИЧНА ЧВРСТОЋА ПРИТИСНУТИХ ПОДУЖНО УКРУЋЕНИХ ПЛОЧАСТИХ НОСАЧА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2016.028
UDK:624.046 : 532.135
Милашиновић, Драган Д.; Вукомановић, Радован; Мајсторовић, Дијана; Борковић, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016. год., стр. 289-298