Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 6
 
UDK:378.663 (497.113) "1990"
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
Главни и одговорни уредник:Проф. др Карло Резничек, дипл.инж.
Уредник:Проф. др Бартул Скендеровић
Лектор за енглески:Мр Јосип Буљовчић
Година издања:1990.
Тираж:100
Штампа:Duplex, Бачки Јарак


 САДРЖАЈ: