Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 299-306


ПРОРАЧУН ПОМЕРАЊА ТАНКОЗИДНИХ НОСАЧА ПРИМЕНОМ МЕТОДА КОНАЧНИХ ТРАКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.029
UDK: 624.072.2 : 519.673
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Живковић, Смиља
 
 Резиме:
 У овом раду представљен је прорачун померања и напона танкозидног гредног носача са почетним геометријским имперфекцијама. Нумерички прорачун је спроведен помоћу софтвера MKTVE, специјализованог за вискоеластичу анализу применом методе коначних трака. Резултати прорачуна су упоређени са референтним резултатима из ове области. Прорачун је спроведен на танкозидном носачу “I” попречног пресека са задатом имперфекцијом у виду померања средине носача.
 
 Кључне речи:
 Танкозидни носач, метод коначних трака, померање, почетна геометријска имперфекција