Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30
 
DOI:10.14415/zbornikGFS30
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Илија М. Миличић
Помоћник уредника:Доц. др Огњен Габрић
Лектор за енглески:Др Сања Кример – Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Илија М. Миличић, Доц. др Огњен габрић
Година издања:2016.
Тираж:200
Штампа:Бирографика дистрибуција, Суботица


 САДРЖАЈ:
САНАЦИОНО РЕШЕЊЕ ПОВЕЋАНИХ ВИБРАЦИЈА НОСЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ВЕНТИЛАТОРА
DOI:10.14415/zbornikGFS30.01
UDK:624.042.3 : 621.63
Варју, Ђерђ; Тадић, Љиљана; Вајда, Оливер
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016. год., стр. 7-15
РАЧУНАРСКО МОДЕЛИРАЊЕ ДРУМСКОГ МОСТА ПРИ СИМУЛАЦИЈИ ПОКРЕТНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА
DOI:10.14415/zbornikGFS30.02
UDK:624.042.3 : 624.21.095
Миличић , Илија М.; Браловић, Немања
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016. год., стр. 17-28
АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА РЕШЕТКАСТОГ ДАЛЕКОВОДНОГ СТУБА ПРЕМА ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА
DOI:10.14415/zbornikGFS30.03
UDK:624.042.074.5
Мајсторовић, Дијана; Бешевић, Mирослав; Прокић, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016. год., стр. 29-40
КОЕФИЦИЈЕНТ αcc У ПРОРАЧУНСКОЈ ВРЕДНОСТИ ЧВРСТОЋЕ БЕТОНА ПРИ ПРИТИСКУ
DOI:10.14415/zbornikGFS30.04
UDK:691.382
Голеш, Даница
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016. год., стр. 41-51
ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ЧЕЛИЧНОГ СФЕРНОГ РЕЗЕРВОАРА ВИСИНЕ H=44m ПРЕМА ЕВРОКОДУ
DOI:10.14415/zbornikGFS30.05
UDK:624.953 : 693.814
Бешевић, Мирослав Т.; Живковић, Смиља; Војнић Пурчар, Мартина
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016. год., стр. 53-62
ПРОРАЧУН УГИБА УНАКРСНО ЛАМЕЛИРАНОГ ДРВЕНОГ МЕЂУСПРАТНОГ ПАНЕЛА
DOI:10.14415/zbornikGFS30.06
UDK:692.5 : 691.116
Козарић, Љиљана М.; Прокић, Александар; Бешевић, Мирослав; Војнић Пурчар, Мартина
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016. год., стр. 63-72
НАПОНИ И ДЕФОРМАЦИЈЕ У КОЛОВОЗНИМ КОНСТРУКЦИЈАМА УСЛЕД ДЕЈСТВА ТЕМПЕРАТУРЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS30.07
UDK:625 : 624.042.5
Свилар,Мила; Јокановић, Игор
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016. год., стр. 73-86
ОДЛУКА КОЈА ЗАМЕЊУЈЕ ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ТИТОВО УЖИЦЕ И СЕВОЈНО ИЗ 1965. - саобраћајни аспект
DOI:10.14415/zbornikGFS30.08
UDK:625:711.4(497.11UŽICE)
Кузовић, Душко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016. год., стр. 87-100
ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ТИТОВО УЖИЦЕ ИЗ 1984. – саобраћај, екологија, центри
DOI:10.14415/zbornikGFS30.09
UDK:711.4(497.11UŽICE)
Кузовић, Душко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016. год., стр. 101-114
МОГУЋНОСТ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЋЕ ДИМИТРИЈА ЖИВАДИНОВИЋА У УЛИЦИ КНЕЗА МИХАИЛА БР. 41 У БЕОГРАДУ
DOI:10.14415/zbornikGFS30.10
UDK:69.059.25/.38
Николић, Марко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016. год., стр. 115-124
ОБЛИЦИ ПРОУЧАВАЊА И ПРОМОВИСАЊА ГРАДИТЕЉСКЕ БАШТИНЕ НА ПРИМЕРУ МРЕЖЕ ГРАДОВА СЕЦЕСИЈЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS30.11
UDK:72.036(4)
Алаџић, Викторија; Дулић, Оливера
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016. год., стр. 125-133
ОДРЕЂИВАЊЕ ЗАПРЕМИНА ИСКОПА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕМЕРА
DOI:10.14415/zbornikGFS30.12
UDK:622.271 : 519.688.62
Батиловић, Мехмед; Нинков, Тоша; Сушић, Зоран; Сабадош, Игор; Петковић, Маријана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016. год., стр. 135-147
БИМ И ГЕОДЕЗИЈА
DOI:10.14415/zbornikGFS30.13
UDK:004.4 : 528
Сабадош, Игор; Нинков, Тоша; Петковић, Маријана; Батиловић, Мехмед; Антонић, Ненад
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016. год., стр. 149-161
АНАЛИЗА ПРОЦЕСА РЕСТИТУЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ СУБОТИЦА
DOI:10.14415/zbornikGFS30.14
UDK:347.233/.235(497.113 SUBOTICA)
Лазић, Јелена; Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Несторовић, Жарко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 30, 2016. год., стр. 163-173