Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 5
 
UDK:378.663 (497.113) "1989"
ISBN:YU ISBN 86-80297-09-7
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
Главни и одговорни уредник:Проф. др Карло Резничек, дипл.инж.
Уредник:Проф. др Бартул Скендеровић
Лектор за енглески:Мр Јосип Буљовчић
Година издања:1989.
Тираж:Непознат
Штампа:Duplex, Бачки Јарак


 САДРЖАЈ: