Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 38
 
DOI:10.14415/zbornikGFS38
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Доц. др Љиљана Козарић
Помоћник уредника:Доц. др Огњен Габрић, доц. др Мартина Војнић Пурчар
Лектор за енглески:Доц. др Сања Кример - Габоровић
Техничка обрада:Доц. др Љиљана Козарић, доц. др Огњен Габрић, доц. др Мартина Војнић Пурчар
Година издања:2020.
Тираж:200
Штампа:Бирографика дистрибуција, Суботица


 САДРЖАЈ:
НОВИНЕ У АНАЛИЗИ ОПТЕРЕЋЕЊА СНЕГОМ НА КОНСТРУКЦИЈЕ У СРБИЈИ
DOI:10.14415/zbornikGFS38.01
UDK:624.042.42
Голеш, Даница; Нађ, Атила
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 38, 2020. год., стр. 9-21
ЗНАЧАЈ ДИЗАЈНЕРСКИХ ДНЕВНИКА У УВОДНОМ КУРСУ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА
DOI:10.14415/zbornikGFS38.02
UDK:72:378.147
Дулић, Оливера
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 38, 2020. год., стр. 23-38
ПРИМЕНА “PUSHOVER“ АНАЛИЗЕ НА ВИШЕСПРАТНЕ АРМИРАНОБЕТОНСКЕ РАМОВЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS38.03
UDK:624.012.45:519.6
Табаковић, Драгана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 38, 2020. год., стр. 39-50
МЕНАЏМЕНТ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА
DOI:10.14415/zbornikGFS38.04
UDK:72:005.9
Штиклица, Моника
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 38, 2020. год., стр. 51-64