Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 341-348


ОДРЕЂИВАЊЕ УТИЦАЈА ПО ТЕОРИЈИ ДРУГОГ РЕДА МЕТОДОМ КОНАЧНИХ РАЗЛИКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.034
UDK: 517.962.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Демировић, Бесим; Пожегић, Зијад;Топаловић, Мирсад; Осмић, Недим
 
 Резиме:
 У овом раду је приказан поступак нумеричког моделирања геометријске нелинеарности носача примјеном методе коначних разлика. Прорачун пресјечних сила и помјерања је проведен итеративним поступцима узимајући у обзир утицаје другог реда. Описаним поступком равнотежа система се успоставља на деформисаном носачу. На тај начин пресјечне силе имају свој допринос на моменте савијања и деформације. Приказаним методама прорачуна може се моделирати геометријска нелинеарност носача са константним или промјењивим попречним пресјеком. Прорачуни су урађени нумерички, а резултати су контролисани у програмском пакету Tower. Приказани су нумерички резултати помјерања и сила, и успоређени са резултатима добијеним у програмском пакету. Кроз нумеричке примјере је презентиран поступак прорачуна и извршена анализа резултата.
 
 Кључне речи:
  геометријска нелинеарност, теорија другог реда.