Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
Индекс Зборника радова Градевинског факултета у Суботици

Добродошли!


Зборник радова Грађевинског факултета је научни часопис у коме се публикују: оригинални научни радови, прегледни радови, претходна саопштења и научне критике, из следећих области:

  • грађевинарство (експериментална и теоријска анализа конструкција, процена стања, одржавање и санација грађевинских објеката, мостови, тунели и путеви. савремене методе пројектовања и грађења, савремени грађевински материјали, ʺзелена градњаʺ и енергетска ефикасност у грађевинарству, управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара, управљање пројектима у грађевинарству, хидрологија, хидраулика, пречишћавање отпадних вода, комунална хидротехника, подземне воде, наводњавање, одводњавање, геотехничко инжењерство, остале теме из области грађевинарства),
  • геодезија (референтни системи и референтне мреже, физичка и математичка геодезија, сателитска геодезија и геодетска астрономија, геоинформатика и геоинформациони системи, фотограметрија и даљинска детекција, катастар и уређење земљишне територије) и
  • архитектура (становање, теорија, филозофија и методологија архитектонског пројектовања, историја архитектуре, урбанизам, везе и интеракције архитектонског и урбанистичког пројектовања са археологијим, социологијом, етнологијим, антропологијом, екологијом, природним ресурсима и климатским променама).
Сви чланци су рецензирани по принципу обостране анонимности, обезбеђујући објективност оцене сваког објављеног рада.
Подржавамо и научни подмладак путем објављивања истраживања студената, спроведена у оквиру мастер радова и докторских дисертација.

Потражите Зборник радова Грађевински факултет Суботица:

   SCIndeksu
   Repozitorijumu NBS
   bibliotekama Srbije
   Bibliometrijskom izveštaju

Обавештење ауторима

From No. 43, scheduled for June 2023, Journal of Faculty of Civil Engineering publishes articles only in English, introducing a new template.

Универзитет у Новом Саду Граðевински факултет Суботица

Зборник радова Граðевинског факултета

Козарачка 2а, 24000 Суботица, Република Србија

тел. +381 24 554 300 фаx +381 24 554 580

e-mail: zbornikgfs@gf.uns.ac.rs