Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 59-68


ПРИКАЗ МЕТОДА ЗА ПРОРАЧУН ПЛОЧА ДИРЕКТНО ОСЛОЊЕНИХ НА СТУБОВЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.004
UDK: 624.073.13
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мирковић, Никола; Милићевић, Иван; Шумарац, Драгослав
 
 Резиме:
 У раду су анализирани резултати прорачуна армиранобетонских плоча директно ослоњених на стубове, користећи различите методе које се заснивају на теорији еластичности и теорији пластичности. Разматране су три методе: метода еквивалентних трака, метода премa Hillerborg-у и Wiesinger-у и метода линија лома. Метода еквивалентних трака заснива се на теорији еластичности и једна је од најчешће примењиваних метода за прорачун плоча директно ослоњених на стубове, коју препоручују многи прописи за прорачун армиранобетонских конструкција. У раду су представљене и две методе које се заснивају на теорији пластичности, метода према Hillerborg-у и Wiesinger-у – теорија доње границе и метода линија лома (Yield Line theory) – теорија горње границе, која користи решења Johansen-а. Решења добијена овим методама дефинишу границе интервала критичног оптерећења. Приказане су основне теоријске претпоставке свих наведених метода као и њихова примена на плоче директно ослоњенe на стубове. Спроведен је прорачун плоче према Еврокоду 2 са правилним распоредом стубова, анализирани су резултати и коментарисане разлике које се јављају као последица усвајања различитих претпоставки.
 
 Кључне речи:
 плочe директно ослоњенe на стубове, теорија еластичности, теорија пластичности, метода еквивалентних трака, метода према Hillerborg-у и Wiesinger-у, метода линија лома.