Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 31
 
DOI:10.14415/zbornikGFS31
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Илија М. Миличић
Помоћник уредника:Доц. др Огњен Габрић
Лектор за енглески:Др Сања Кример - Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Илија М. Миличић, доц. др Огњен Габрић
Година издања:2017.
Тираж:200
Штампа:Бирографика дистрибуција, Суботица


 САДРЖАЈ:
МОДЕЛИ УТЕГНУТОГ БЕТОНА ПРЕМА ЕВРОКОДУ 2 И ЕВРОКОДУ 8 И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА СЕИЗМИЧКИ ОДГОВОР АБ ОКВИРА
DOI:10.14415/zbornikGFS31.001
UDK:624.012.4.042.7
Радујковић, Александра; Старчев-Ћурчин, Анка; Лађиновић, Ђорђе
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 31, 2017. год., стр. 9-20
ИЗБОР ЕКОНОМИЧНОГ ПРЕСЕКА ПРЕФАБРИКОВАНИХ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ РОЖЊАЧА
DOI:10.14415/zbornikGFS31.002
UDK:624.012.35.03:658.7.03
Голеш, Даница; Варју, Ђерђ; Вајда, Оливер
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 31, 2017. год., стр. 21-31
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПРИСТУПНЕ УЛИЦЕ ДРАГИШЕ МИШОВИЋА У ЧАЧКУ
DOI:10.14415/zbornikGFS31.003
UDK:625.712(497.11)
Јокановић, Игор; Лукић, Микета; Свилар, Мила; Грујић, Жарко; Зељић, Драгана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 31, 2017. год., стр. 33-47
УЛОГА И ЗНАЧАЈ КАТАСТРА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
DOI:10.14415/zbornikGFS31.004
UDK:71:528.44
Маринковић, Горан; Лазић, Јелена; Трифковић, Милан; Илић, Зоран
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 31, 2017. год., стр. 49-65
ИЗГРАДЊА ПОЉОЗАШТИТНИХ ШУМСКИХ ПОЈАСЕВА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS31.005
UDK:630*266:332.262
Трифковић, Милан; Лазић, Јелена; Маринковић, Горан; Несторовић, Жарко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 31, 2017. год., стр. 67-85