Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1
 
UDK:378.663 (497.113) "1985"
ISBN:YU ISBN 86-80297-01-01
Издавач:Грађевински факултет Суботица
За издавача:Проф. др Карло Резничек, дипл.инж.
Главни и одговорни уредник:Проф. др Карло Резничек, дипл.инж.
Уредник:Проф. др Карло Резничек, дипл.инж.
Помоћник уредника:Проф. др Скендеровић Бартул, дипл. физ. хем.
Лектор за енглески:Проданов Јустина, дипл. фил.
Техничка обрада:Проф. др Скендеровић Бартул, дипл. физ. хем., Острогонац Шешерко Ружа, дипл. инж. арх.
Година издања:1985.
Тираж:Непознат
Штампа:SOUR "GRAFIS", RO "MINERVA", OOUR Štamparija, Subotica


 САДРЖАЈ:
Просторни смештај и изградња зграде Грађевинског факултета у Суботици
UDK:
Пред. Илинчић Никола, дипл. инж. арх.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985. год., стр. 31-34
Неке напомене уз стохастичку анализу земљотресних утицаја
UDK:
Ред. проф. др Брчић Влатко, дипл. инж. град.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985. год., стр. 35-41
Коришћење ретардације воде у тлу применом дубоке дренаже
UDK:
Ред. проф. др Резничек Карло, дипл. инж. грађ.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985. год., стр. 42-52
Пречишћавање отпадних вода у стабилизационим језерима
UDK:
Проф. др Ђула Селеши, дипл. биол.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985. год., стр. 53-60
Примена холографске интерферометрије за решавање проблема у грађевинарству
UDK:
др Кубик Михаило, дипл. инж. грађ., проф. др Брчић Влатко, дипл. инж. грађ.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985. год., стр. 61-71
Приказ основних једначина теорије консолидације
UDK:
Проф. др Наерловић Вељковић Наталија, дипл. инж. грађ.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985. год., стр. 72-79
Одређивање померања осе окретања и пресечних сила језгра за укрућење методом преносних матрица
UDK:
Мр. Кокаи Тибор, дипл. инж. грађ.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985. год., стр. 80-89
Прилог анализи дијаграма динамичких утицаја сопствене учесталости конструкције са гледишта односа теорија - експеримент
UDK:
др Влајић М. Љубомир, дипл. инж. град.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985. год., стр. 90-97
Еквивалентне чворне масе за системе са расподијељеним параметрима
UDK:
Мр Јунузовић Енес, дипл. инж. град.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985. год., стр. 98-101
Анализа стабилности нивелманских мрежа постављених за мерење висинског померања грађевинских објеката
UDK:
Проф. др Гостовић Марко, дипл. инж., др Нинков Тоша, дипл. инж.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985. год., стр. 102-110
Коришћење ласера за алинирање кранске стазе
UDK:
Булатовић Сава, дипл. инж., Проф. др Гостовић Марко, дипл. инж.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985. год., стр. 111-117
Могућност производње лакоагрегатних бетона са испуном од експандиране глине
UDK:
Проф. др Бачи Шандор, дипл. инж. град., Стипић Лајчо, дипл. инж. град.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985. год., стр. 118-128
Утицај температуре хидратације и адитива убрзивача на механичке особине цементираног камена израђеног од цемента са различитим количинама додате згуре
UDK:
др Скендеровић Бартул, дипл. физ. хем., Стипић Лајчо, дипл. инж. град., Тешановић Анико, дипл. инж. грађ.
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 1, 1985. год., стр. 129-137