Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 40
 
DOI:10.14415/zbornikGFS40
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Милан Трифковић, декан
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Љиљана Козарић
Помоћник уредника:Доц. др Огњен Габрић, проф. др Мартина Војнић Пурчар
Лектор за енглески:Проф. др Сања Кример - Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Љиљана Козарић, доц. др Огњен Габрић, проф. др Мартина Војнић Пурчар
Година издања:2021.
Тираж:200
Штампа:Бирографика МБ, Суботица


 САДРЖАЈ:
ПРИМЕНА ПОЛАРНЕ, ФОТОГРАМЕТРИЈСКЕ И LiDAR МЕТОДЕ КОД МЕРЕЊА ЗАПРЕМИНЕ ДЕПОНИЈА КАМЕНОГ АГРЕГАТА
DOI:10.14415/zbornikGFS40.01
UDK:528.7:628.477.6.036
Костић, Бојан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 40, 2021. год., стр. 9-29
ЛИНЕАРНА И НЕЛИНЕАРНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈЕ ПРЕМА ЕН 1998-1:2004
DOI:10.14415/zbornikGFS40.02
UDK:624.042.7
Петров, Рамона
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 40, 2021. год., стр. 31-43
САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ ИЗРАДЕ И РЕЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА КОМАСАЦИЈЕ НА ПРИМЕРУ КО ШАШИНЦИ
DOI:10.14415/zbornikGFS40.03
UDK:004.9:528.46
Ђукановић, Ђорђе; Трифковић, Милан; Кубурић, Мирослав; Кекановић, Милан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 40, 2021. год., стр. 45-60
СНИМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ. СТУДИЈА СЛУЧАЈА: КАТАСТАРСКА ОПШТИНА ШАШИНЦИ
DOI:10.14415/zbornikGFS40.04
UDK:528.46
Мирковић, Мирослав; Трифковић, Милан; Кубурић, Мирослав; Кекановић, Милан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 40, 2021. год., стр. 61-80