Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21
 
UDK:624(082)
ISSN:YU ISSN 0352-6852
Издавач:Грађевински факултет Суботица
За издавача:Проф. др Драган Д. Милашиновић
Главни и одговорни уредник:Проф. др Драган Д. Милашиновић
Помоћник уредника:Др Илија Миличић
Лектор за енглески:Др Сања Кример – Габоровић
Техничка обрада:Др Илија Миличић, мр Атила Сегеди
Година издања:2012.
Тираж:100
Штампа:Графопродукт, Суботица


 САДРЖАЈ:
АНАЛИЗА УТИЦАЈА ДУЖИНЕ ПОЛИЕДАРСКЕ ЉУСКЕ НА ПРЕСЕЧНЕ СИЛЕ И ПОМЕРАЊА
UDK:624.074.43:624.042
Даница Голеш, Драган Милашиновић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012. год., стр. 19-27
ГЕОМЕТРИЈСКИ НЕЛИНЕАРНА АНАЛИЗА ЛИНИЈСКИХ НОСАЧА У РАВНИ - И ДИО: ИЗВОЂЕЊЕ ЈЕДНАЧИНА
UDK:517.957:624.072.2
Александар Борковић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012. год., стр. 29-40
АНАЛИЗА УТИЦАЈА "ДУБИНЕ" ПОЛИЕДАРСКЕ ЉУСКЕ НА ПРЕСЕЧНЕ СИЛЕ И ПОМЕРАЊА
UDK:624.074.43:531.211/.213
Даница Голеш, Драган Милашиновић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012. год., стр. 41-49
ПРИМЕНА МОРОВЕ ФОРМУЛЕ ЗА ПРОРАЧУН ПОМЕРАЊА И ЊЕНА ТАЧНОСТ
UDK:539.384:519.6
Војислав Михаиловић, Александар Ландовић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012. год., стр. 51-68
КАРАКТЕРИСТИКЕ КОМАСАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА
UDK:528.46:711.4
Жарко Несторовић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012. год., стр. 69-73
СТРАТЕГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ И ПРОФЕСИОНАЛНА ГЕОДЕТСКА ПРАКСА
UDK:378:528
Жарко Несторовић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012. год., стр. 75-85
ОЦЕНА СТАЊА КОЛОВОЗА СА ТЕХНИЧКОГ И КОРИСНИЧКОГ АСПЕКТА
UDK:625.7/.8
Игор Јокановић, Драгана Зељић, Драган Михајловић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012. год., стр. 87-96
ОПТИМАЛНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЧЕЛИЧНИХ КОНСТРУКЦИЈА СКЛАДИШТА СА АСПЕКТА УТРОШКА ЧЕЛИКА
UDK:624.014.2:691.714
Мирослав Т. Бешевић, Аника Тешановић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012. год., стр. 97-107
САВРЕМЕНИ ПРИСТУП САНАЦИЈА НОСЕЋИХ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА
UDK:69.059.25
Мирослав Т. Бешевић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012. год., стр. 109-123
САМОВЛАСНО ЗАУЗЕЋЕ ЗЕМЉИШТА У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ - УЗУРПАЦИЈА
UDK:343.74
Горан Маринковић, Мирко Борисов
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012. год., стр. 125-134
СТВАРАЊЕ ДРЖАВНЕ И ДРУШТВЕНЕ СВОЈИНЕ НА ПОДРУЧЈУ СРБИЈЕ И БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
UDK:332.33 (497.11)
Горан Маринковић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012. год., стр. 135-147
АГРАРНА РЕФОРМА НА ТЕРИТОРИЈИ СУБОТИЦЕ
UDK:346:332.2.021.8 (497.113 Subotica)
Милан Трифковић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012. год., стр. 149-1157
КАТАСТАРСКИ ПРЕМЕР ГРАДА СУБОТИЦЕ ИЗ 1838. ГОДИНЕ
UDK:528.4 (497.113 Subotica) ”1838/1839”
Викторија Алаџић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012. год., стр. 159-166
ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА НА ДИОНИЦИ НАФТОВОДА ОД ТЕРМИНАЛА БРОД ДО ГРАНИЦЕ НА РИЈЕЦИ САВИ
UDK:621.643:665.61:550.82
Неђо Ђурић
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012. год., стр. 167-172