Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012.год., стр. 41-49


АНАЛИЗА УТИЦАЈА "ДУБИНЕ" ПОЛИЕДАРСКЕ ЉУСКЕ НА ПРЕСЕЧНЕ СИЛЕ И ПОМЕРАЊА
 
UDK: 624.074.43:531.211/.213
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Даница Голеш, Драган Милашиновић
 
 Резиме:
 Анализа утицаја облика попречног пресека армиранобетонске призматичне полиедарске љуске распона Л=20м на дијаграме пресечних сила и померања спроведена је применом метода коначних трака. У раду је дат приказ и коментар добијених дијаграма померања, обртања, пресечних сила, момената и напона. Избор оптималног попречног пресека може се извршити на основу поређења ових дијаграма за љуске различите "дубине". Анализом добијених дијаграма закључује се да при избору облика попречног пресека призматичне полиедарске љуске треба избегавати сувише "плитке" пресеке. Повољан облик попречног пресека добија се постављањем појединих плоча полиедра под таквим нагибом да се постигне што већа сличност са одговарајућом цилиндричном љуском.
 
 Кључне речи:
 Полиедарске љуске, метод коначних трака, дубина љуске, армирани бетон