Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 21, 2012.год., стр. 167-172


ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА НА ДИОНИЦИ НАФТОВОДА ОД ТЕРМИНАЛА БРОД ДО ГРАНИЦЕ НА РИЈЕЦИ САВИ
 
UDK: 621.643:665.61:550.82
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Неђо Ђурић
 
 Резиме:
 Активирањем Рафинерије нафте у Броду, отворен је простор за њено повезивање са Славонским Бродом и регионалним нафтоводом у Хрватској. За те потребе неопходно је реконструисати постојећи нафтовод, ради допуне намјене у транспорту нафтних деривата. У ту сврху проведена су одређена геотехничка истраживања терена и дефинисани услови ископа и затрпавања рова.
 
 Кључне речи:
 Нафтовод, геотехничка истраживања, геотехнички услови, ископ рова